Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny omriktare på del av Lyby 9:14. Aktuellt område används redan idag för liknande ändamål men behöver byggas ut för att möjliggöra en planerad elförbindelse till norra Tyskland.

Kommunfullmäktige i Hörby kommun antog den 22 juni 2020 § 135 (KS 2020/156) detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge i Lyby, Hörby kommun (BMN 2019/73), omfattande del av fastigheten Lyby 9:14.

Länsstyrelsen Skåne beslöt den 8 juli 2020 (med rättelse från 15 juli 2020 enligt 36 § förvaltningslagen) att inte överpröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge i Lyby, Hörby kommun.

Inga erinringar har inkommit under tiden för överklagande.

Härigenom har detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge i Lyby, Hörby kommun, omfattande del av fastigheten Lyby 9:14, vunnit laga kraft den 18 juli 2020.

Lokalisering

Planområdet är beläget ca 700 meter väster om Lyby samhälle, i anslutning till befintlig stamnätsstation (även kallad Hurva station).

Kartan illustrerar planområdets lokalisering, väster om Lyby samhälle i Hörby kommun, i anslutning till befintlig stamnätsstation. Berörd fastighet är del av Lyby 9:14.

Kartan illustrerar planområdets lokalisering, väster om Lyby samhälle i Hörby kommun, i anslutning till befintlig stamnätsstation. Berörd fastighet är del av Lyby 9:14.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär prövning av en ny omriktare i anslutning till befintlig station i Lyby. Planområdet är lokaliserat inom befintligt område för teknisk anläggning där gällande detaljplan (från 2012) anger användningen omriktarstation/transformatorstation. Aktuell utbyggnad ryms alltså inom ändamålet, men hamnar inom prickad mark som inte får bebyggas och därför behöver en ny detaljplan upprättas för del av området. Syftet med detaljplanen är också att säkerställa en hög gestaltningsnivå så att byggnationen anpassas till landskapet och harmoniserar med platsen som helhet.

Kortfattat om Hansa PowerBridge

Hurva station, stationsområdet utanför Lyby i Hörby kommun, är en stamnätsstation som ägs och driftas av Svenska kraftnät. Svenska kraftnät har identifierat Hurva station som den mest fördelaktiga platsen för anslutning av elförbindelsen från Tyskland. Elförbindelsen mellan Sverige och Tyskland kallas Hansa PowerBridge och för att den ska bli verklighet krävs en ny detaljplan för ytterligare en omriktare i Lyby. Elförbindelsen ska möjliggöra en ökad elmarknadshandel och bidra till att säkra elförsörjningen i södra Sverige.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?