Detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22, Ludvigsborgs friskola

Ludvigsborgs friskola ligger i den södra delen av Ludvigsborg, mitt i naturen med närhet till både skog och naturreservat. Idag går det drygt 200 elever på skolan, en siffra som förväntas öka. För att skolan ska ges möjlighet att växa behöver en ny detaljplan tas fram.

Ytterligare mark för skoländamål

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till en gemensam byggrätt för fastigheterna Häggenäs 2:12 och 2:22, vilket innebär att skolan kan bygga ut sin verksamhet.

Ny entré från Fulltoftavägen

Planförslaget omfattar även en ny entré till skolområdet via Fulltoftavägen och en parkering med angöring för buss. Detta innebär att stora delar av trafiken till skolan kommer att ansluta till skolan ifrån Fulltoftavägen istället för ifrån AP Kleens väg, som den gör idag. Syftet är att uppnå ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet till området.

Lokalisering

Ludvigsborgs friskola ligger i den södra delen av Ludvigsborg och är utpekat som utbyggnadsområde för skolan i översiktsplan 2030. Planområdet är cirka 15 700 kvm.

Karta över planområdet Häggenäs

Nuläge

Detaljplanen har vunnit laga kraft 4 december 2020.

(Sidan kommer att tas bort inom kort.)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.