Detaljplan för Häggenäs 3:7, 3:88, samt del av 2:8 m.fl

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88, samt del av 2:8 m.fl. pröva möjligheten till bostadsbebyggelse samt allmän platsmark för gata, park, cykel och natur.

Olika typer av bostäder planeras

Planen möjliggör bostadsbebyggelse av friliggande och sammanbyggda enbostadshus och tvåbostadshus, samt flerbostadshus i högst två plan.

Gång- och cykelväg kopplas ihop

Detaljplanen innebär också att en koppling kan göras från den gång- och cykelväg som från Ludvigsborgs Friskola och AP Kleens väg leds via bostadsområdet direkt öster om detaljplaneområdet. Gång- och cykelvägen förlängs och får en naturlig anslutning till Fulltoftavägen väster om Häggenäsvägen, intill ny infart till Skogsgläntans förskola.

Lokalisering

Fastigheterna Häggenäs 3:7, 3:88, 2:8 m.fl. är belägna i den södra delen av Ludvigsborg och ligger väster respektive öster om Häggenäsvägen.

Nuläge

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige (2019-02-25 § 35), men har därefter överklagats till mark- och miljödomstolen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.