Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 och del av Röinge 2:1

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheterna Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1 pröva möjligheten till bostadsbebyggelse om ungefär 100 bostäder samt allmän platsmark för gata och natur.

Lokalisering

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Ludvigsborg och omfattar cirka 17,5 hektar. Området gränsar i öster mot Röinge stugområde och i nordväst mot Höörs kommun.

Kartan illustrerar planområdets lokalisering. Berörda fastigheter är del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1, Ludvigsborg.

Sammanfattning av planförslaget

Planering & Utveckling har tagit fram förslag till Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1, Ludvigsborg. Arbetet leds av planarkitekt på Planering & Utveckling.

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny bostadsbebyggelse i koppling till befintlig bostadsbebyggelse i Röinge/Ludvigsborg.

Aktuellt område används idag som betesmark och hyser en gårdsbyggnad. Befintlig gård bevaras i samband med föreslagen bebyggelse. Inom området finns flera biotopskyddsområden, varav samtliga bevaras och integreras i bostadsområdet.

Detaljplanen medger kvartersmark för ungefär 100 bostäder i form av friliggande villor, flerbostadshus, marklägenheter samt rad-, par- och kedjehus. Exploateringen sker på privatägd mark. För flerbostadshus möjliggörs en högsta byggnadshöjd om 5,8 meter i vissa delar av norra planområdet, för övrig bebyggelse gäller en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter. Detta möjliggör för bebyggelse i 1 eller 1½ plan, samt för flerbostadshus i 2 plan.

Planförslaget är utformat för att beakta möjligheten att bibehålla vyerna över Ringsjön i sydväst.

Detaljplanen är i linje med Hörby kommuns Översiktsplan 2030, vilken pekar ut aktuellt område som ett utbyggnadsområde för bostäder.

Nuläge

Bygg- och miljönämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och del av Röinge 2:1 (BMN 2019/77). Detta kan tidigast ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars 2021. Detaljplanen har varit utställd på granskning under perioden 26 juni – 17 juli 2020. Synpunkter som inkommit under granskningen och samrådet samt svar på dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande respektive en samrådsredogörelse. Granskningsutlåtandet, samrådsredogörelsen och det senaste förslaget till antagandehandlingar finns tillgängliga här nedan. Det går även bra att kontakta Planering & Utveckling på samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ta del av dokumenten i pappersformat.

Nu har du som vill möjlighet att påverka dina politiska representanter inför det föreslagna antagandet av detaljplanen.

När kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats efter sammanträdet kommer myndigheter och de sakägare vars synpunkter inte tillgodosetts att underrättas. Till underrättelsen kommer beslutet samt en besvärshänvisning om hur man går tillväga för att överklaga detaljplanen att bifogas.

Eventuella frågor kan besvaras av planarkitekt Fredrik Tigerschiöld.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.