Planprogram för Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27, Elisefarm

Elisefarm ligger i Hörby kommuns västra del vid kommungränsen till Höörs kommun. Elisefarm är idag en anläggning som erbjuder bland annat golf, spa, hotell, brunch och konferensverksamhet. Planprogrammet ska ange förutsättningar för och förslag på hur området runt golfbanan kan utvecklas för bostadsbebyggelse och service.

Programområdet markerat med röd cirkel

Nuläge

Just nu pågår arbete med att sammanställa de yttranden som inkom under samrådstiden. Samtliga yttranden kommer att presenteras och kommenteras i en programsamrådsredogörelse.

Tidigare samråd

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 mars 2020 (BMN § 49) att sända ut planprogrammet på samråd. Planprogrammet var utskickad på samråd under perioden 11 maj – 2 juni 2020.

Presentation av planprogrammet

Nedan finns en presentationsfilm om planprogrammet. Klicka på play för att se den.

Kort presentation av planprogrammet

Bostäder och service

Visionen är att skapa ett nytt bostadsområde med 600 – 750 bostäder samt service intill den befintliga golfbanan och Elisefarms gård. Programförslagets målbild är den engelska trädgårdsstaden. Här föreslås en tät sammanhållen bebyggelsestruktur som i hög grad anpassats till golfbanans utbredning. Golfbanan och de befintliga dammarna är utgångspunkten för förslagets uppbyggnad.

Trädgårdsstadens ideal

Exploatörens vision är att det framtida bostadsområdet ska ha känslan och karaktären av trädgårdsstadens formspråk. Formspråket yttrar sig genom att byggnader placeras nära gatorna och skapar tydliga gaturum med entréer från gatan vilket gynnar sociala möten. I en trädgårdsstad finns ofta gemensamma grönytor och de små tomternas trädgårdssida vänds vanligtvis mot dessa.

Samarbete med Höörs kommun

I och med områdets placering över kommungränsen drivs projektet som ett samarbete med Höörs kommun. Tillsammans med Höörs kommun har gemensamma förutsättningar för utbyggnaden arbetats fram och frågeställningar som berör båda kommunerna har samlats i det gemensamma planprogrammet.

Lokalisering

Elisefarm ligger i Hörby kommuns västra del vid kommungränsen till Höörs kommun. Den föreslagna bostadsbebyggelsen är strategiskt lokaliserad cirka 200 meter från E22:an med närhet till befintlig busshållplats och pendlarparkering. Restiden med bil till Lund är ca 20 min och ca 10 min från Hörby tätort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.