Detaljplan för del av Slagtofta 1:6 och del av Hörby 45:1, Slagtoftavägen/Kraftgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett flertal typer av verksamheter inom planområdet för att på ett flexibelt sätt möta flera behov av utveckling inom tätorten.

Nuläge

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2022 (KSAU § 101) att sända ut detaljplanen på samråd. Under samrådstiden har du som vill påverka möjlighet att lämna in dina synpunkter. Detaljplanen var ute på samråd under våren/sommaren 2022.

Sammanfattning av planförslaget

Planområdet är beläget inom ett befintligt industriområde i nära anslutning till trafikplats 30 vid väg E22 i den norra delen av Hörby tätort, se planavgränsning nedan. Planområdet omfattar totalt ca 3,8 ha och består idag av en gräsyta med ett fåtal träd. Området är utpekat som utbyggnadsområde för verksamheter i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen möjliggör etablering av markanvändningarna Restaurang, Verksamheter, Detaljhandel, Laddning av elfordon, Besöksanläggning samt Räddningstjänst och annat samhällsviktigt ändamål inom planområdet. Planförslaget möjliggör att en gång- och cykelväg anläggs längs Kraftgatan för att sammanbinda befintligt gång- och cykelnät inom Hörby tätort. Befintliga gator inom planområdet planläggs enligt planförslaget som huvudgata. Längs väg E22 och Slagtoftavägen föreslås naturmark för att skapa utrymme för dagvattenhantering inom planområdet. Naturmarken längs väg E22 fungerar även som skyddsavstånd mellan väg och bebyggelse.

Planområdet (markerade med orange streckad linje) och dess omgivningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?