Detaljplan för del av Osbyholm 1:165 samt del av Osby 34:1 och 12:27, Klövervägen

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt och kollektivtrafiknära område för bostäder och förskola.

Nuläge

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 augusti 2022 (KSAU § 192) att sända ut detaljplanen på samråd. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2022. Synpunkter från samrådet och kommunens bemötanden av dessa kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Sammanfattning av planförslaget

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Osbyholm tätort, se planavgränsning nedan. Planområdet omfattar totalt ca 2 ha och består i dag i huvudsak av jordbruksmark. Planområdet angränsar till Klövervägen i norr, bebyggelse utmed Hagadalsvägen i öster, jordbruksmark i väster och söder.

Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa möjlighet att uppföra bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus, friliggande tvåbostadshus, radhus, parhus och/eller kedjehus. Inom områdets östra del föreslås även möjlighet att uppföra en förskola. Delar av den befintliga Klövervägen ligger utanför detaljplanelagt område och andra delar är uppförda inom område som är planlagt som parkområde. Detta korrigeras i denna plan genom att planlägga befintlig gata med användningsbestämmelsen Gata. En ny gata genom området föreslås för att ansluta planområdet till Hagadalsvägen.

Inom merparten av planområdet föreslås kvartersmark som tillåter etablering av markanvändningarna Bostäder respektive Förskola. Inom detaljplanens kvartersmark föreslås en största byggnadsarea om 35 % av fastighetsarean. Kvartersmarken uppgår till cirka 14 800 kvm, varav cirka 5200 kvm kan bebyggas.

Högsta byggnadshöjd för friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- par- och kedjehus är 4,2 meter medan högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter. För förskola är högsta byggnadshöjd 8 meter och högsta nockhöjd 9 meter.

Höjderna har anpassats efter kringliggande bebyggelse för att tillkommande bebyggelse ska passa in i sin omgivning. Förskolans höjd har anpassats efter krav om att kunna skapa ändamålsenliga lokaler.

Planområdet (markerat med röd streckad linje) och dess omgivningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?