Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 och del av Röinge 2:1

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny bostadsbebyggelse i koppling till befintlig bostadsbebyggelse i Röinge/Ludvigsborg.

Nuläge

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022 § 32 (KS 2020/526), antagit förslag till detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 och del av Röinge 2:1 i Ludvigsborg, Hörby kommun.

Justeringen av protokollet över beslutet har den 5 april 2022 tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Senaste dag för överklagande är därmed den 26 april 2022.

Ett meddelande om antagande med tillhörande besvärshänvisning med information om hur man överklagar kommunens beslut om antagande av detaljplan har skickats till följande parter i enlighet med 5 kap. 29 § PBL:

  • Länsstyrelsen
  • Lantmäterimyndigheten
  • Region Skåne
  • De som lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden
  • Samtliga sakägare.

Sammanfattning av planförslaget

Planering & Utveckling har tagit fram förslag till Detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1, Ludvigsborg. Arbetet leds av planarkitekt på Planering & Utveckling.

Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny bostadsbebyggelse i koppling till befintlig bostadsbebyggelse i Röinge/Ludvigsborg.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Ludvigsborg och omfattar cirka 17,5 hektar. Området gränsar i öster mot Röinge stugområde och i nordväst mot Höörs kommun. Aktuellt område används idag som betesmark och hyser en gårdsbyggnad. Befintlig gård bevaras i samband med föreslagen bebyggelse. Inom området finns flera biotopskyddsområden, varav samtliga bevaras och integreras i bostadsområdet.

Detaljplanen medger kvartersmark för ungefär 100 bostäder i form av friliggande villor, flerbostadshus, marklägenheter samt rad-, par- och kedjehus. Exploateringen sker på privatägd mark. För flerbostadshus möjliggörs en högsta byggnadshöjd om 5,8 meter i vissa delar av norra planområdet, för övrig bebyggelse gäller en högsta byggnadshöjd om 4,2 meter. Detta möjliggör för bebyggelse i 1 eller 1½ plan, samt för flerbostadshus i 2 plan.

Planförslaget är utformat för att beakta möjligheten att bibehålla vyerna över Ringsjön i sydväst.

Detaljplanen är i linje med Hörby kommuns Översiktsplan 2030, vilken pekar ut aktuellt område som ett utbyggnadsområde för bostäder.

Kartan illustrerar planområdets lokalisering. Berörda fastigheter är del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 samt del av Röinge 2:1, Ludvigsborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?