Detaljplan för Osbyholm 1:112, Engströmsmarken

0Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom planområdet. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 50 bostäder.

Nuläge

Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken. Tf. förvaltningschef TN beslutade genom delegationsbeslut den 8 februari 2022 att planen ska sändas ut på granskning. Avsikten är att anta detaljplanen efter granskningen.

Planförslaget var ute på samråd under januari 2021. Synpunkter från samrådet och kommunens bemötanden av dessa är sammanställda i en samrådsredogörelse.

Sammanfattning av planförslaget

Planområdet ligger i ett attraktivt läge vid Ringsjön som kan erbjuda ett unikt och exklusivt sjönära boende med god tillgänglighet till E22 och nära anslutning till Osbyholm, en av kommunens byar (Översiktsplan 2030, Hörby kommun).

Ett förslag till bebyggelsestruktur har tagits fram som utgör underlag till detaljplanen. Enligt detta förslag är avsikten att planområdet ska kunna innehålla en variation av grupphusbebyggelse och tomter för fribyggda villor. Inom detaljplanen möjliggörs cirka 50 nya bostäder.

Bebyggelsen inom planområdet är placerad längs med, och i anslutning till, en central inre allmän lokalgata som korsar området i nord-/sydlig riktning.

Bebyggelse inom detaljplanen omges av grönytor, med angiven användning natur, vilka kan vara avsedda för olika ändamål och vara olika gestaltade. De kan innehålla ytor för lek, rekreation men även för lokalt omhändertagande av dagvatten med till viss del öppna fördröjningsytor.

Planförslaget innebär också att det blir möjligt att anordna parkeringsytor för ett 80-tal fordon.

Översiktskarta över planområdet. 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?