Detaljplan för Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1, Övrabyborg

Fastigheten Övrabyborg 1 är i dag planlagd för icke störande industri, hantverk, kontor samt handel med skrymmande varor. Syftet med detaljplan är att möjliggöra etablering av detaljhandel, kontor, besöksanläggningar och verksamheter inom planområdet.

Nuläge

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 augusti 2022 (KSAU § 194) att sända ut detaljplanen på samråd. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2022. Synpunkter från samrådet och kommunens bemötanden av dessa kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Sammanfattning av planförslaget

Planområdet är beläget inom ett befintligt verksamhetsområde i direkt anslutning till den västra delen av Hörby tätort, se planavgränsning nedan. Planområdet omfattar totalt ca 2,6 ha och är i dag i huvudsak oanvänt.

Planområdet är sedan tidigare planlagt. Gällande detaljplan för området benämns Detaljplan för del av Hörby 45:1 (Klockaregården) och är utan kvarvarande genomförandetid. I gällande detaljplan regleras markanvändningen inom planområdet huvudsakligen som ”Icke störande industri, hantverk, kontor samt handel med skrymmande varor”.

Inom merparten av planområdet föreslås kvartersmark som tillåter etablering av markanvändningarna Detaljhandel, Kontor, Besöksanläggningar och Verksamheter.

Inom detaljplanens kvartersmark regleras högsta nockhöjd för byggnader till 10 meter och största byggnadsarea till 50 % av fastighetsarean. Dessa egenskapsbestämmelser syftar till att möjliggöra ändamålsenliga lokaler.

Mindre delar av planområdet planläggs i syfte att säkerställa en ändamålsenlig trafiklösning, bevarande av naturområde och möjlighet att anlägga transformatorstation inom området. Det område som planläggs som för natur i planförslaget utgörs av ett befintligt grönområde. Merparten av det område som planläggs för gata utgörs av befintlig gata, och en mindre del är planlagt som natur i gällande detaljplan för området.

Planområdet (markerade med orange streckad linje) och dess omgivningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?