Värdegrund och kvalitet

Varje år gör vi en utvärdering av hur vi har lyckats med att nå våra mål. Då kan vi också se vad vi kan göra för att utveckla vårt arbetssätt och bli bättre.

Värdegrund

Förskolans värdegrund och uppdrag utgår från förskolans styrdokument, såväl skollag, diskrimineringslag samt vår läroplan för förskolan (Lpfö 18). Förskolan är en del av det svenska skolväsendet och vilar på demokratins grund. Det pågår dagligen ett aktivt värdegrundsarbete och vi arbetar för en förskola där alla , stora som små, känner sig välkomna, trygga och respekterade. Varje år reviderar vi tillsammans med vårdnadshavare och barn vår plan för likabehandling och mot kränkande behandling.

Kvalitet

Undervisningens innehåll utgår från läroplanens mål och riktlinjer och den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att synliggöra barnets lärprocesser och framtida utmaningar. Vi använder oss av systemet Kvalitetskortet för att systematiskt granska verksamhetens innehåll och målarbete. Utvalda mål och insatser reflekterar och analyserar pedagoger samt rektor kring. Vilka effekter kan vi se, hur förbättras varje barns förutsättningar osv… för att ständigt kunna förbättra och utveckla våra arbetsprocesser. Vi arbetar alltid med att öka barnens delaktighet och inflytande i allt vi gör, så även i vårt kvalitetsarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.