Värdegrund och kvalitet

Värdegrund

Förskolans värdegrund och uppdrag utgår från förskolans styrdokument, såväl skollag, diskrimineringslag, Barnkonventionen samt vår läroplan (Lpfö 18). Förskolan är en del av det svenska skolväsendet och vilar på demokratins grund. Sagolandet är en interkulturell förskola, där interaktion samt ömsesidighet för varandra är viktigt. Det pågår dagligen ett aktivt värdegrundsarbete och vi värnar om allas integritet, lika värde och strävar efter att alla barns röster ska göras hörda. På vår förskola ska det inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje år reviderar vi vår ”plan mot diskriminering och kränkande behandling” och gör den synlig och levande för både barn och vårdnadshavare.

Här kan du läsa Sagolandets Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-2022 (pdf)

Kvalitet

Undervisningens innehåll utgår från läroplanens mål och riktlinjer och den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att synliggöra barnets lärprocesser och framtida utmaningar. Vi använder oss av Unikums SKA-arbete s.k lärområden, för att systematiskt granska utbildningens innehåll och målarbete. Utvalda mål och insatser reflekterar och analyserar pedagoger samt rektor kring. Vilka effekter kan vi se, hur förbättras varje barns förutsättningar osv. För att ständigt kunna förbättra och utveckla våra arbetsprocesser. Vi arbetar alltid med att öka barnens delaktighet och inflytande i allt vi gör, så även i vårt kvalitetsarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.