Samarbete med vårdnadshavare

En nära och tillitsfull relation mellan förskola-hem ger barnen de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och lära. För oss är den dagliga kommunikationen viktigast, i samband med lämning och hämtning. Som vårdnadshavare är man även välkommen att "hälsa på" i förskolan, i överenskommelse med pedagogerna.
Under rådande pandemi kan vi tyvärr inte erbjuda föräldrabesök eller visningar inomhus i samband med att man ska ansöka om plats på förskolan. Vi erbjuder istället utomhusbesök som bokas via rektorn.

Introduktionsmöte

I augusti månad bjuder förskolan in de nya familjerna (utan barn) till ett introduktionsmöte innan man påbörjar inskolningen. Då går rektor och pedagoger igenom allt inskolningsmaterial, svarar på frågor och tar en gemensam rundtur på förskolan. Sker inskolningar vid andra tidpunkter på året delas materialet ut på den första inskolningsdagen.

Föräldra-aktiv inskolning

Vår inskolningsmodell grundar sig i att barnet i sin egen takt, via vårdnadshavaren som trygghetsperson, lär känna sin nya miljö. Barnet tränar sig på att ”vara” på förskolan och inskolningen pågår minst i 5 dagar med start på en onsdag. Som vårdnadshavare är man aktiv och synliggör barnens rutiner, behov och önskemål. Förskolans pedagoger är nära, läser av samt visar upp innehållet i den pågående undervisningen. Förskolan är noga med att erbjuda tolk om det finns behov under inskolningen.

Inskolnings, utvecklings- och överlämningssamtal

En tid efter att barnet har avslutat sin inskolning erbjuds ett inskolningssamtal, då man följer upp hur inskolningen fungerat, vilken utveckling som skett samt om man som vårdnadshavare har synpunkter på inskolningens upplägg och genomförande, i ett kvalitetsförbättrande syfte. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år på förskolan. Inbjudan sker via vårt kommunikationsverktyg Unikum, där även alla samtalsdokument finns tillgängliga. På samtalet är omsorg och lärande i fokus gällande barnet. Vi försöker också att involvera barnen i samtalen utifrån ålder och mognad. Önskar man som vårdnadshavare ytterligare samtal går det att boka fler, i dialog med förskollärarna på avdelningen. I samband med att barnen börjar förskoleklass sker alltid ett överlämningssamtal, då viktig information lämnas över till mottagande skola. Tolk bokas också vid alla samtal om det finns ett behov. På vår förskola genomförs alla samtal av förskollärare.

Unikum

En webbtjänst som används dagligen för att informera och kommunicera med vårdnadshavarna. Här finns en logg som synliggör undervisningens innehåll och en meddelande-funktion för allmän information från pedagoger eller rektor. Varje barn har en egen lärlogg, där pedagoger och barn tillsammans dokumenterar barnets lek, omsorg och utveckling.

Samrådsforum förskola-hem samt enkäter

Två gånger per termin träffas rektor, personal- och föräldrarepresentanter i detta forum för information och diskussion om utbildningens innehåll, förändringar som är på gång samt aktuella frågor och synpunkter från vårdnadshavarna. Det sker även kontinuerliga trygghets- och värdegrundsenkäter till vårdnadshavarna för att ständigt förbättra och höja kvaliteten på vår undervisning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.