Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förskola. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att förstå hur barnen lär sig och hur vi kan utmana dem vidare i deras fortsatta utveckling och lärande.

Läsåret 19/20 kommer Utbildning i Hörby att ta ett nytag kring vårt systematiska kvalitetsarbete för att tydliggöra det fina arbete som görs och säkerställa att kvalitetsarbetet utgår från undervisningsutveckling. Under läsåret kommer vi att arbeta med att sätta upp mål för våra respektive avdelningar som bygger på barnens behov och sätter pedagogernas professionella lärande i focus, där vår målsättning är att säkerställa systematisk, dokumentation, personalens delaktighet, att de nationella målen är utgångspunkten och att rätt insatser prioriteras.

Eftersom kvalitetsarbetet ska bedrivas på både huvudmanna- och förskolenivå kommer vi att använda ett system som heter Kvalitetskortet.

Systemet bygger på att varje avdelning, i samråd med rektor väljer fokusområde att arbeta med utifrån barnens behov. Därefter specificeras vilka insatser som kopplas till målet och när insatsen är genomförd specificeras de effekter som upplevs i verksamheten.

Pedagogerna från de olika avdelningarna arbetar i reflektionsgrupper för att ta tillvara den samlade kompetensen på förskolan.

Vi arbetar med att skapa en förskola där det är självklart att alla är lika värda, där olikheter är en tillgång och vi vuxna är viktiga förebilder. Ni kan läsa mer om arbetet i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Läs – Plan mot kränkande behandling 2019-2020

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.