Sagolandet

Förskolas innergård med träd

Sagolandets förskola är en "språkande förskola" i utkanten av Hörbys tätort.

Sagolandet är Hörby en paviljongförskola med sex avdelningar i rymliga och ändamålsenliga lokaler. Här får barnen möjligheter att lära och utvecklas i lek- och fantasifulla sammanhang nära naturen. Förskolan håller öppet 06.00-18.30. Vår grundbemanning är två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Följer barnens intresse

Närvarande, härvarande och kompetenta pedagoger skapar goda förutsättningar för lärande. Barnens lärprocesser stimuleras av att att arbeta med något de är nyfikna och intresserade av och att det i sin tur skapar både mening och motivation. Utifrån barnens intressen skapar vi olika lärmiljöer där de får möjlighet att utforska och utmanas i sitt lärande. Barnens inflytande och delaktighet är betydelsefulla för att skapa lustfyllda undervisningstillfällen där barnens intressen möter utveckling och lärande. I projekt/teman kan vi kombinera undervisning i linje med läroplanens mål och med det som barnen är nyfikna på. Våra föränderliga och utmanande lärmiljöer med lättillgängligt material lockar också till utforskande lek och aktivitet. Här på Sagolandet dokumenterar pedagogerna med hjälp av digitala verktyg, gruppens och det enskilda barnets utvecklingsprocesser samt undervisningens innehåll.

Interkulturell förskola

Förskolan är en interkulturell förskola. Här ”språkas” det på många olika modersmål. Språk och kultur är naturliga och viktiga byggstenar i undervisningens dagliga innehåll. Förskolans målområde är språk och kommunikation, med fokus på barns egna berättande och skrivna texter. Till det har vi även kopplat en av Barnkonventionens grundprinciper, artikel 12. Utifrån alla barns rätt att få möjlighet att uttrycka sig, vara respekterad och lyssnad på.

Hus och avdelningar

Vår förskola består av fyra olika färg-hus; röda, gröna, gula och blåa huset. I varje hus finns det en 1-3 års avdelning och en 3-5 års avdelning som symboliseras av en mindre och en större sagofigur. Inom huset sker ett tydligt samarbete som ger varje barn möjlighet till att få vara i undervisningssammanhang utifrån behov och mognad. Det nära samarbetet i huset gynnar även barnet vid övergångar inom förskolan, då barnet redan är trygg med pedagoger och miljö innan flytt. Vi strävar också efter att syskon ska få placering i samma hus, för att öka trygghet och samordning för familjerna. Vi är noga med att de yngre barnen ska vara ”i mindre sammanhang” och därför har våra 1-3 års avdelningar som mest 14 stycken barn. På 3-5 års avdelningarna finns det då istället 20 stycken barn som ger de stora barnen rikligt med möjligheter till att leka, lära och inspireras av flera jämnåriga med olika färdigheter och förmågor.

Sex avdelningar

  • Nalle Puh och Musse Pigg  är avdelningar för barn mellan 1 och 3. Vår utemiljö erbjuder två lekgårdar där barnen får chans att utveckla sin motoriska förmåga genom att prova på olika redskap. I vår utemiljö sker både planerade och spontana aktiviteter. Med våra barnbussar kan vi på ett tryggt sätt promenera och besöka våra närmiljöer.
  • Tiger, Bamse, Pluto och Bambi är avdelningar för åldrarna 3-5. Vi använder oss av pedagogernas olika kompetenser och förmågor för att väcka lust och nyfikenhet för läroplanens olika målområden, såsom digitala verktyg, matematik, naturvetenskap, språk, musik och rörelse. I uteundervisningen tar vi tillvara på möjligheterna med våra fina lekgårdar eller utforskar närmiljön, oftast utifrån barnens önskemål.

Sagolandets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2023-2024

Fick du hjälp av informationen på sidan?