Förvaltningar

I kommunens förvaltningar arbetar anställda tjänstemän med att skapa underlag för politikernas beslut och att se till att de verkställs.

I Hörby kommun finns fyra förvaltningar. Förvaltningarna verkställer de politiska beslut som tas av nämnderna.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med att samordna och planera arbetet inom kommunen. Den består av fyra avdelningar.

  1. Kommunkansliet bereder ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
  2. Strategi & Utveckling arbetar med näringsliv, kommunikation, turism och utveckling. Näringslivsavdelningen är länken mellan kommunen och de lokala företagen, och arbetar även med turismfrågor. Kommunikatörerna arbetar med såväl intern kommunikation inom kommunen, som extern kommunikation utåt.
  3. Ekonomiavdelningen har hand om kommunens ekonomi och ekonomisk planering.
  4. HR-avdelningen ansvarar för personalfrågor och rekrytering av nya medarbetare. Avdelningen tar också fram underlag för bland annat personalpolitiska riktlinjer, organisationsfrågor samt avtalspolicys.

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Här verkställs nämndernas beslut i barnomsorgs- och utbildningsfrågor samt kultur- och fritidsfrågor. Bland annat jobbar  förvaltningen med kommunens bibliotek och museum, och med bad- och fritidsanläggningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar.

  1. Kommunservice ansvarar för drift, städning och underhåll av kommunens fastigheter, vatten, avlopp, gator och parker samt kommunens måltidsverksamhet. Inom kommunservice finns verksamhetsområdena Fastighet, Lokalvård, Måltider och Gata/Park.
  2. Planering & Utveckling arbetar med detaljplaner, hållbar utveckling, markförvaltning, exploatering och naturvård.
  3. Bygg & Miljö har ansvar för handläggning av bygglov och tillsyn av bland annat miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.
  4. Demokrati & Ledningsstöd arbetar med administrativt stöd till de olika verksamheterna i förvaltningen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen förbereder och verkställer socialnämndens beslut i frågor som berör vård och omsorg för barn, ungdomar och äldre, familjer och personer med funktionsvariationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.