Medborgarförslag

Var med och utveckla vår kommun genom att lämna medborgarförslag.

Du kan också lämna medborgarförslag via brev till:
Hörby kommun
Kommunkansliet
242 80 Hörby

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta Kommunstyrelsens kansli, telefon 0415-37 80 00

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Hörby kommun har rätt att lämna in egna medborgarförslag. Genom att lämna in ett medborgarförslag kan du vara med och påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ett medborgarförslag kan vara förslag på förbättringar i utemiljön, aktiviteter och mycket annat.

Ett förslag som ska hanteras politiskt kan ta lång tid att behandla. Om du har synpunkter eller förslag på förbättringar, så kan det ofta vara en god idé att först vända dig direkt till verksamheten. Exempelvis så kan synpunkter på hastighetsöverträdelser, sänkt eller höjd hastighet, farthinder, belysning eller liknande besvaras via mail till samhallsbyggnad@horby.se.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag får inte gälla ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Medborgarförslaget kan lämnas på Hörby24, kommunens portal för självservice och e-tjänster. Här legitimerar man sig med e-legitimation.

Medborgarförslaget kan även skickas in som brev och ska då och undertecknas av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget kommit in.

Om medborgarförslaget inte uppfyller grundkriterierna enligt ovan kan fullmäktiges ordförande bestämma att medborgarförslaget inte ska behandlas.

När och var behandlas medborgarförslaget?

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas.

Fullmäktige får överlåta till styrelser eller annan nämnd att besluta i ett ärende som inkommit genom medborgarförslag utom i de fall som anges i 3 kap 9 § kommunallagen. Sådant beslut får fattas utan föregående beredning.

Den som lämnat ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i kommunfullmäktige eller styrelsen eller i den nämnd till vilken fullmäktige överlämnat ett medborgarförslaget. De närmare formerna för detta bestäms av ordföranden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.