Hörby salen

Kommunfullmäktige 17 juni

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 juni kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är välkommen som åhörare.

Följande ärenden ska behandlas:

1. Upprop
2. Val av justeringspersoner
3. Sammanträdets kungörande
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Information från kommunstyrelsens ordförande
6. Modersmålspolicy
7. Väg i samband med detaljplan Häggenäs
8. Upphandling av förändringskonsult
9. Arkivreglemente
10. 101ybyggnation särskilt boende äldreomsorgen
11. Bygg- och miljönämndens timtaxa
12. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter
13. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen
14. Taxa för Geoinfo Mittskåne
15. Budget 2020 och planer 2020-2022 Hörby kommun, övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning
16. Delårsrapport I 2019-04-30 Hörby kommun
17. Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning 990 000 kr
18. Besvarande av fråga ställd till kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) om varför avsiktsförklaringen mellan kommunen och Bil-Månsson inte är ställd till kommunfullmäktige
19. Besvarande av fråga ställd till kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) angående undertecknandet av avsiktsförklaringen mellan kommunen och Bil-Månsson
20. Besvarande av fråga ställd till kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) varför avsiktsförklaringen mellan kommunen och Bil-Månsson inte på något vis finns med i kommunstyrelsens protokoll
21. Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) angående inköp av Bil-Månssons fastighet
22. Besvarande av fråga ställd till kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito om hur kommunen handhar Vänsterpartiets bostadsmotion och hur långt ärendet kommit
23. Medborgarförslag angående om att ta bort möjligheten för kontantuttag i vanlig butik
24. Medborgarförslag om delaktighet i samhället och en meningsfullhet i vardagen
25. Medborgarförslag angående överförmyndarverksamheten Höör-Hörby
26. Medborgarförslag om tillgängligheten av tjänsteperson
27. Frågor
28. Avsägelser från kommunala uppdrag
29. Val av nämndemän i Lunds Tingsrätt
30. Valärenden
31. Inkomna motioner

Handlingarna finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, från och med den 7 juni 2019.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.