Hörby salen

Kommunfullmäktige 24 februari

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 februari kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är välkommen som åhörare.

Måndagen den 24 februari 2020, klockan 18.00

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Upprop
 2. Val av justeringspersoner
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information från Revisionen om granskning av kommunens värdegrundsarbete
 6. Information från kommunstyrelsens ordförande
 7. Återrapportering: Överenskommelse mellan region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 8. Motion från Hans Frank (L) m.fl. angående upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun
 9. Motion från Renaldo Tirone (S) m.fl. om att upplåta åt kriminalvården att etablera ett fängelse i Hörby kommun
 10. Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i Hörby
 11. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, lagen om offentlig upphandling
 12. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående hur många ungdomar i Hörby kommun som inte studerar och inte har något jobb att gå till
 13. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående ekonomichefstjänsten samt rekryteringsprocessen för tillsättande av chefer och kanslitjänster
 14. Frågor
 15. Inkomna motioner
 16. Inkomna medborgarförslag
 17. Inkomna interpellationer
 18. Avsägelser
 19. Valärenden
 20. Meddelanden

Samtliga handlingar finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida, Medborgarportalen, från och med 2020-02-14.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.