Hörby salen

Kommunfullmäktige 25 november

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är välkommen som åhörare.

Följande ärenden behandlas: Måndagen den 25 november 2019, klockan 18.00

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Upprop
 2. Val av justeringspersoner
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. IT-kommuner i Skåne AB, breddat ägande och nya styrdokument
 7. Fastställande av skattesats för år 2020
 8. Budget 2020 och planer 2021-2022 Hörby kommun
 9. VA-taxa 2020 Hörby kommun
 10. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens område
 11. Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom Livsmedelslagstiftningen
 12. Ändring av avgifter inom äldreomsorgen
 13. Aktualisering av Hörby kommuns översiktsplan 2030
 14. Digital strategi för Hörby kommun
 15. Besvarande av motion angående försköning, renovering och bostadsbyggande av kvarteret Hasslarp, Nygatan-Prostgatan
 16. Besvarande av motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om statistik sjukfrånvaro
 17. Redovisning av obesvarade motioner
 18. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
 19. Återrapport av nämndernas beslut i medborgarförslag
 20. Besvarande av fråga till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) om det ekonomiska läget
 21. Besvarande av medborgarförslag om återinförande av Frågestunden
 22. Frågor
 23. Interpellationer
 24. Avsägelser
 25. Valärenden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, från och med den 15 november 2019.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.