Regler för Hörby Marknad

Information om vad som gäller för dig som försäljare under Hörby marknad.

Vid betald faktura förbinder du dig att följa reglerna för Hörby Marknad. Avtalet mellan arrangören och försäljaren är bindande.

Ansökan om marknadsplats

Ansökan om marknadsplats för Hörby marknad kan göras från mitten av oktober året innan marknaden arrangeras. Hörby marknad använder sig av bokningssystemet – Chartbooker. Här skriver du som försäljare in önskad platsstorlek, företagets namn, adress och telefonnummer, organisationsnummer samt kontaktperson. Ansökan är bindande!

Om dina uppgifter redan finns registrerade i Chartbooker, ber vi dig se över och redigera dina uppgifter, om ändring skett sedan föregående år. I din ansökan ska önskemål om 3-fasel, bil, husvagnsplats finnas med. Tänk på att det är endast begränsade platser där det är möjlighet att ha bil bakom. Det skall tydligt framgå vilket sortiment du ämnar sälja på platsen. El ingår i alla platser.

Samtliga marknadsplatser med försäljning ska vara försedda med skylt, på vilken information enligt senaste lagstiftningen ska finnas. Skylten ska placeras synligt och kontroll kommer att ske under marknaden.

Räddningstjänsten kräver att samtliga som använder brandfarlig gas, exempelvis gasol, ska anmäla detta till Hörby kommuns räddningstjänst.

Bedriver du ett så kallat ambulerade företag (som flyttar verksamheten runt olika platser), och bedömer att du inte kan ha med dig ett kassaregister som uppfyller kraven vid försäljningen kan du istället skriva en kontantfaktura till varje kund. Ambulerande företag bedriver du som har en verksamhet där du åker ut till kunden för att sälja varor eller tjänster, exempelvis veterinärer och massörer. Ta reda på exakt vilka regler som gäller för att kvittot ska anses godkänt.

Kostnader för Hörby Marknad

Priserna gäller för två dagar under Hörby marknad.

Matvagnar

Nya Torg – matvagnsplats           7 000 kr
Bollhusgatan – matvagnsplats   6 000 kr
Marknadsområde 6*3 m             5 000 kr
Marknadsområde 9*3 m             6 000 kr
Matvagn med uteservering        9 000 kr
Övrig förtäring (tillagning)          3 500 kr

Marknadsplatser

3 meter marknadsplats (knallar)                           750 kr
3 meter marknadsplats (förening/ideella org.)   300 kr
3 meter marknadsplats Bollhusgatan                  650 kr
3 meter marknadsplats Gamla Torg                     650 kr
Bil bakom marknadsplats                                      150 kr
El 3-Fas                                                                      200 kr

Sen anmälan

Sen anmälan det vill säga från en vecka innan marknadens första dag fram till sista minuten, tillkommer ett tillägg på 300 kr per tre meter på marknadsområde A + B, Bollhusgatan 250 per tre meter samt 1 000 kr per tre meter för matvagnar för två dagar.

Endagsplats

Under Hörby marknad säljs inga endagsplatser, men i mån av plats kan en välja att komma en dag till sista minutenpriset 850 kr per tre meter.

Sortiment

Försäljaren ska i samband med platsansökan ange vilket sortiment man ämnar sälja, samt till vilken kategori sortimentet hör. Erhållen plats gäller endast för det sortiment som angetts i ansökan. Försäljning av andra varor än de som angetts i ansökan ger Hörby Marknad rätt att avhysa försäljaren, försäljare som avhysts har inte rätt att få tillbaka platshyran.

Försäljare som byter sortiment ska rådgöra med Hörby Marknad. Om sortimentsbytet godkänns har Hörby Marknad rätt att byta placering på försäljaren för att inte kollidera med andra försäljare av samma sortiment. Det finns varor som enligt svensk lag är förbjudna leksaker, dessa får inte säljas på marknader, läs längst ner om Förbjudna leksaker.

Livsmedelsförsäljning

Verksamheter som säljer, serverar, delar ut eller på annat sätt hanterar livsmedel ska ha de erforderliga tillstånd som verksamhet kräver. Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Om du har en registrering för en befintlig verksamhet, till exempel restaurang, café eller butik, så gäller den registreringen endast den verksamheten.

Tillstånd på marknader, festivaler eller mässor är endast godkända om det uttryckligen står i registreringen. Om tillstånd saknas och din verksamhet behöver ansöka eller komplettera anmälan måste denna komma in till kommunen senast två veckor före det aktuella försäljningstillfället.

Beslut om registrering ska kunna visas upp för kommunens inspektörer under marknaden. Det är därför väldigt viktigt att du tar med dig beslutet dit. Om verksamheten startar utan att begärda handlingar har kommit in till kommunen kan det leda till att sanktioner vidtas.

Varje verksamhet ska ha följande på plats:

  • Beslut om registrering
  • Egenkontrollprogram och en person som är ansvarig för verksamheten

Här hittar du utförligare information om livsmedelshantering i mobila verksamheter

Separata toaletter för knallar som hanterar livsmedel finns uppmärkta i anslutning till marknadskontoret i Ernst Ahlgrensparken samt på Nya Torg. I anslutning till marknadskontoret finns även separat dusch med toalett till knallar som hanterar livsmedel. Nyckel finns att hämta på marknadskontoret. Tillgång till rinnande vatten och dricksvatten finns i anslutning till Nya torg samt marknadskontoret.

Marknadstider

Försäljarens reservering av plats gäller för de tider som marknaden pågår. Hörby Marknad äger rätt att inte upplåta plats vid senare marknadstillfälle åt den som lämnat sin plats före marknadens slut. Samma gäller om försäljaren inte har öppnat sin plats i tid till att marknaden startar för dagen. Undantag kan gälla om försäljaren i samband med ansökan tydligt meddelat att man inte kan stå tiden ut, och Hörby Marknad godtagit detta. Försäljare äger rätt vid speciella väderlekssituationer som risk för storm, åskväder eller dylikt att packa ihop om Hörby Marknad först meddelats. Uppställning respektive packning av försäljningsplats får inte ske i strid med gällande regler.

Fakturering

Fakturan skickas ut efter att försäljaren har godkänt sin platsansökan och har alltid sista betalningsdag den 31 maj. Fakturan kan med fördel betalas tidigare och till fakturan bifogas regler för marknaden. När du som försäljare erhållit faktura på beställd plats har du tio dagars bestridningsrätt, från fakturadatum. Om fakturan inte bestrids är försäljaren skyldig att betala utfärdad faktura på sökt och reserverad plats. När du som försäljare betalar fakturan så godkänner du de regler och avtal som tecknats av Hörby Marknad och ett juridiskt samarbetsavtal har upprättats och kan inte brytas utan att båda parter är överens om detta. De försäljare som ansöker om plats senare än 30 dagar före första marknadsdagen ska själva kontakta Hörby Marknad om vad som gäller angående betalning, försäljningsplatsen och liknande.

Återbetalning av platshyra

Om försäljaren inte har intagit sin plats senast kl10.00 första marknadsdagen, och inte heller har meddelat besked om senare ankomst, har Hörby Marknad rätt att sälja platsen till annan försäljare. Platshyran återbetalas inte, om det inte finns giltigt skäl såsom sjukdom eller motorhaveri.

Giltigt förfall som sjukdom styrks med läkarintyg. Motorhaveri eller dylikt styrks till exempel med kvitto från den verkstad som utfört reparationsarbetet. Arrangören har rätt att, trots giltigt förfall, ta ut en kostnad för administration, bokad el eller vatten som dras av platshyran innan återbetalning.

Om försäljaren avbokar sin platshyra minst 30 dagar före första marknadsdagen återbetalas hela inbetalda platshyran, dock kommer Hörby Marknad ta ut en avgift om 50 kr för administration. Vid återbud minst 2 veckor före första marknadsdagen återbetalas 50 % av den inbetalda platshyran. Är inte platshyran betald av försäljaren ska denne betala 50% av platshyran.

  • All avbeställning av försäljningsplats och el ska göras till Hörby Marknads kansli via e-post horby.marknad@horby.se eller telefon 0415-37 82 49.

Platsernas fördelning

Hörby marknad äger rättigheterna till marknaden och har därför rätt att flytta och neka en försäljare sin plats även om hen är en så kallad ”återkommande” försäljare. Platsöverlåtelse är inte tillåten. Vid försäljning av företag får plats endast efter samråd med Hörby Marknad, ingå i överlåtelsen av företaget. Andrahandsupplåtelse får inte äga rum utan Hörby Marknads godkännande. Detta för att undvika otillåten handel med platser. Hörby marknad har rätt att avstänga den försäljare som lånat en plats samt den som registrerats för densamma när utlåning skett utan Hörby Marknads vetskap och godkännande.

Hörby Marknad märker ut försäljningsplatser tydligt på marknadsområdet. En standardplats mäter 3 meter på bredden och 3 meter på djupet. Försäljare ska placera sina diskar inom sin fördelade plats efter arrangörens märkning och anvisning. Inom marknadsområdet finns det personal som hänvisar platser och hjälper till i allmänhet.

Gaveln mot granne får inte skymmas utan ska lämnas fri från diskens paraplystolpe. När försäljning sker från vagn med luckor som öppnas mot framkant, får luckorna under inga omständigheter sticka från platsens framkant. Hela ekipaget, inklusive dragstång, ska inrymmas på platsen.

Marknadsområde

Platserna under Hörby marknad är i regel 3 x 3 m. Marknadsgatorna har en bredd mitt i gatan så att utryckningsfordon kan komma fram. Innan marknaden öppnar kommer räddningsfordon köra mitt i gatan för att se så rätt bredd hålls ifall utryckning krävs under marknadens genomförande. Försäljning får endast ske inom upplåten plats, gångar får inte belamras med varor. Det handlar både om säkerhet och av hänsyn till publik och kollegor. Försäljare som inte följer detta och som inte heller efter tillsägelse rättar sig, riskerar att avvisas och utan rätt till återbetalning av platshyran.

Skyldighet att följa arrangörens uppmaning

Hörby marknad har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det försäljaren att rätta sig efter Hörby marknads anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet ska medföra avvisning från marknaden utan att rätt till återbetalning av platshyran föreligger.

Hörby Marknad har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl om ordningsförhållandena är sådana att Hörby Marknad bedömer att fara föreligger för försäljarnas eller publikens säkerhet till liv, hälsa eller egendom. Likaså om myndighet kräver stängning av marknaden. I dessa fall råder force majeure och försäljare har därför ingen rätt till återbetalning av platshyra och avgifter.

Gasol

Vid användning av gasol under Hörby Marknad ska du som försäljare kryssa i rutan för gasol i anmälan. Vi kommer överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll. OBS att du måste själv göra gasolanmälan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund sorf.se

El, vatten och sanitär service

El

Hörby Marknad tillhandahåller el på marknadsområdet. Tillhandahållandet uppfyller elsäkerhetsverkets krav på byggström av tillfällig karaktär. Försäljaren som inte beställer 3-fas-el i förtid kan bli utan el om inte tillgång finns.

Försäljaren måste i alla lägen ha sitt el material, apparater mm, godkänt för utomhusbruk av el-säkerhetsverket, om så inte skulle vara fallet äger Hörby Marknad rätt att bryta eltillförseln för försäljaren utan ersättning. Försäljare ska ha minst 25 meter egen godkänd kabel för anslutning i arrangörens elskåp/undercentraler. Hörby Marknad kommer att koppla in strömmen senast kl 21.00 kvällen före första marknadsdagen samt minst 1 timme efter att marknaden är slut sista marknadsdagen. Elkablar får inte angränsa vägar, information om angivet elskåp kommer i informationen som delas ut på plats. Halogenlampor får inte användas.

Toaletter

Försäljare har tillgång till toaletter från kvällen före första marknadsdagen tills marknaden stänger. Toaletter finns tillgängliga dygnet runt under denna period inom ett område på 200 meter från marknadsområde. I Ernst Ahlgrensparken på marknadsområdet finns två toalettvagnar under hela marknaden. På Nya torg finns även flera toaletter under hela marknaden, varav en är avsedd endast för dem som hanterar livsmedel. Allmänna toaletter finns i parken vid marknadskontoret, på Bollhusgatan samt på Nya Torg.

Vatten

Det finnas möjlighet att fylla vattendunkar under marknadsdagarna. Platserna är utmärkta på kartan ni får första marknadsdagen.

Duschar

Alla marknadsförsäljare kommer att ha möjlighet att duscha minst en gång per marknadsdag, vilka tidpunkter det finns möjlighet att duscha meddelas i informationen som försäljaren får på plats.

Städning

Hörby Marknad ser till att marknadsområdet hålls rent och städat under marknadens genomförande. Hörby Marknad har soppåsar och -säckar för avhämtning varav en per försäljare och dag delas ut vid förfrågan.

Försäljare ska hålla sin marknadsplats städat under marknadsdagarna och allt skräp ska transporteras till speciellt avsedda platser. Containrar finns på Nya torg samt Söderängen. Alla ska städa sitt försäljningsområde efter marknadens slut. Hörby Marknad kommer att fakturera försäljare som lämnar sitt område ostädat. Hörby Marknad kommer att städa på morgonen samt vid behov under dagarna.

Försäljaren placerar sopsäck samt wellpapp utanför sin disk efter stängning av marknaden så att arrangörens städpatrull kan ta densamma till container. Försäljaren ska hålla städat inom sitt område. Härigenom underlättas för städpatrull och kostnader för renhållning kan hållas nere.

Hörby Marknad har av miljöskäl köpt in Sortify soptunnor som finns utplacerade på marknadsområdet. I Sortify soptunnorna sorterar du soporna i brännbart, glas och pant.

Avfall

Hörby Marknad tillhandahåller containrar för avfall samt uppsamling av spillvatten i anslutning till Nya torg nära livsmedelsverksamheterna. Uppsamling av spillvatten finns även i anslutning till marknadskontoret. Containrar på Nya torg avser brännbart samt wellpapp, på Söderängen finns container för brännbart avfall.

Vad gäller frityrfett så har varje försäljare skyldighet att ta detta med sig hem för att lämna in till fettåtervinning på återvinningscentralen. Om Hörby Marknad upptäcker att försäljare spolar ut avfall från frityrfett eller annat avfall som är skadligt mot miljön kommer försäljaren få böter om 1 000 kr.

Parkering och bevakning

Parkering

Hörby Marknad står för parkering till knallarna på Söderängen, för de som inte ansökt om försäljningsplats med bil bakom. Försäljaren kan inte kräva fler längdmeter för sitt fordon än den egna platsens längd.

Bevakning

Försäljare ansvarar alltid själva för sin egendom på marknadsområdet.

Under onsdag kväll och natt finns säkerhetsvakt på Nya torg. I samråd med livsmedelsförsäljarna står de för hälften av kostnaden och Hörby marknad för hälften.

Övrigt

För denna marknad gäller rekommendationer och bestämmelser för svensk marknadshandel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.