Konkurrensverket avskriver ärende om bemanningstjänster

Under 2021 mottog Konkurrensverket tips om att Hörby kommun köpt konsulttjänster utan att först genomföra en annonserad upphandling. Konkurrensverket uppmärksammade också uppgifter om aktuella inköp genom sin omvärldsbevakning.

Mot bakgrund av detta inledde Konkurrensverket ett tillsynsärende mot Hörby kommun i syfte att utreda huruvida köpen genomförts i enlighet med tillämplig upphandlingslagstiftning.

Konkurrensverket har avskrivit ärendet den 23 februari och motiverar beslutet på följande sätt:

”Det finns inte längre någon grund i vår prioriteringspolicy att fortsätta vår utredning om era köp av konsulttjänster. Därför skriver vi av ärendet.

Vi utreder ett urval av de tips och misstänkta fel som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Vilka fall som ska utredas avgörs utifrån en prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot varandra. Det som kommit fram under utredningen gör att vi inte längre prioriterar att utreda ärendet.

Vår bedömning grundar sig i att ett ställningstagande i ärendet inte kommer ha en sådan allmänpreventiv effekt som vi inledningsvis bedömde att det skulle kunna få.

Beslutet innebär inte att vi har tagit ställning till om ert agerande är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen.”