Kraftigt förbättrade skolresultat i Hörby

Andelen behöriga är nu högre än riket i övrigt. Samtidigt ökar meritvärdet kraftigt.

Trots en svår arbetssituation i skolan på grund av corona, så har Hörby kommuns elever avsevärt förbättrat sina skolresultat jämfört med tidigare år. Det framgår tydligt när sammanställningen av avgångsbetygen för årskurs 9, läsåret 2020/2021, nu är klar.

Andelen elever som går ut med behörighet till ett nationellt gymnasieprogram fortsätter att stiga och är nu hela 92% (att jämföras med 2020 då andelen var 83%). Snittet för hela riket är 84%.

Även när det gäller avgångselevernas meritvärden, alltså skolbetygen, noterar Hörby kommuns skolor en kraftig förbättring av resultaten.

Andelen behöriga elever har ökat till 92% och ligger betydligt över rikssnittet. Meritvärdet är samtidigt det högsta någonsin för Hörby kommun.

För årskurs 9 uppgår det genomsnittliga meritvärdet till 226,3. Det är en avsevärd förbättring jämfört med föregående år då värdet var 210,2.

Det är det högsta meritvärdet någonsin enligt skolverkets redovisning för Hörby kommun.

Fler elever kommer in på sitt förstaval

Som en direkt följd av de höga meritvärdena kan hela 82% av avgångseleverna nu glädja sig åt att ha blivit antagna till de utbildningsvägar de valt i första hand.

Även andelen elever som uppnått fullständiga betyg i alla ämnen har nått en högre nivå, 77%.

– Bakom de fantastiska resultaten ligger engagemang, glädje, kompetens, kreativitet, och flexibilitet som nyckelfaktorer. Ett nära samarbete mellan skolledare, pedagoger, personal, tjänstemän, huvudman, elever och vårdnadshavare har gjort detta möjligt, säger skolchef Caroline Åkesson Larsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordföranden lyfter fram att förbättringen dessutom skett under ett år som präglats av pandemin:

– Det är mycket glädjande siffror, inte minst med tanke på de omständigheter under vilka de tillkommit. Trots pandemin visar resultaten att vi kan förena de mål som vi föresatt oss i nämnden: att vi, samtidigt som vi tar kontroll över kostnadsutvecklingen, kan bibehålla kvaliteten i verksamheten — eller, som dessa resultat visar, till och med kunna förbättra dem, kommenterar Stefan Borg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (SD) och Anette Persson, vice ordförande (M).

Utvecklingsarbetet fortsätter

Åsa Jönewi är utvecklingsledare i Hörby kommun sedan början av sommaren:

– Arbetet med att ge så många barn som möjligt en trygg plats att utvecklas utifrån sina förutsättningar fortsätter. Nästa steg blir att tillsammans med rektorerna analysera samband och mönster mellan skolornas arbete och resultaten. Vi arbetar aktivt med att få våra barn att lyckas, inte minst i projektet ”fullföljd utbildning” tillsammans med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.