Barnahus Lund: Studie granskar Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa

Studien kring Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa utförs genom granskning av patientjournaler för barn som under 2015 varit aktuella för utredning på Barnahus Lund.

Granskningen genomförs av Skånes universitetssjukhus. Ingen annan dokumentation än den som redan finns i barnets datajournal för Elevhälsa kommer att användas. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ. Redovisning av resultat kommer endast att ske på gruppnivå, där ingen enskild individ går att urskilja.

Syftet med studien är att kartlägga kontakter med Elevhälsan för barn som handläggs på Barnahus Lund, samt samarbetet mellan Elevhälsan och socialtjänsten kring dessa barn.
Resultaten kommer att sammanfattas i ett manuskript för publikation i en vetenskaplig tidskrift.

Då detta är en grupp individer vars hälsa mycket bristfälligt har studerats bedöms värdet av undersökningen vara stort. Ett nära samarbete mellan Elevhälsa och socialtjänst ökar dessutom möjligheten till tidiga hjälpinsatser riktade både till barnen och deras föräldrar. Förhoppningen är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur Elevhälsan tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Det finns inga kända risker med att delta i studien som är godkänd av etikprövningsnämnden. Deltagande är frivilligt och om den som inte önskar medverka eller inte vill att ens minderåriga barn ska medverka, ska kontakta studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med Louise Laurell.

Louise Laurell
Barnöverläkare (studieansvarig)
VO barn- och ungdomsmedicin
Skånes Universitetssjukhus
046-17 80 28

Fakta

För att förbättra brottsutsatta barns situation och att undvika att barnen traumatiseras i rättsprocesser utvecklades under 1980-talet modellen Children Advocacy Centers i USA; i Norden kallat för Barnahus. Det första Barnahuset i Sverige startade 2005. År 2018 finns ett 30-tal Barnahus i kommunal regi spridda över landet varav ett i Lund. På Barnahus samverkar personal från olika myndigheter vid s.k. samråd. Samverkan omfattar brottsutredning (polis, åklagare, rättsmedicin), bedömning av skyddsbehov (socialtjänsten) samt behandlingsinsatser och bedömningar av fysisk och psykisk hälsa (sjukvården och tandvården).

Elevhälsa och socialtjänst har olika uppdrag och ansvar när det gäller att ge barn i skolåldern förebyggande och behandlande stöd och insatser. Enligt 14§1 socialtjänstlagen ska all vårdpersonal som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa genast utfärda orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten å sin sida behöver inhämta uppgifter från vården för att kunna utreda och bedöma vilka hälsofrämjande insatser som är lämpliga för brottsutsatta barn och deras familjer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.