Delårsbokslut visar förbättrad ekonomisk utveckling

Årets delårsbokslut visar en väsentligt förbättrad ekonomisk situation för Hörby kommun under perioden januari – augusti.

Kommunen redovisar ett underliggande positivt resultat om 39,2 miljoner kronor före nedskrivningar.

Det kan jämföras med samma period föregående år, då resultatet var 10,7 miljoner kronor.

Det ekonomiska läget är en följd av förbättrad kostnadskontroll inom nämnderna samt större statsbidrag än beräknat. 

Det har gjorts nedskrivningar och avsättningar med totalt 46,7 miljoner kronor under perioden. Nedskrivningarna avser byggnader vars värde inte motsvarar det tidigare bokförda beloppet. 

Efter nedskrivningar och avsättningar uppgår resultatet till minus 7,4 miljoner kronor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.