Hörby salen

Kommunfullmäktige 25 maj

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 maj kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt men vi ber eventuella besökare att visa hänsyn och inte närvara vid sjukdom.

Måndagen den 25 maj 2020, klockan 18.00

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Upprop
 2. Val av justeringspersoner
 3. Sammanträdets kungörande
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information från kommunstyrelsens ordförande
 6. Årsredovisning för Hörby kommun 2019
 7. Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet nämnder och styrelse
 8. Införande av samordnad förvaltningsorganisation
 9. Överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020
 10. Årsrapport 2019 Mittskåne Vatten
 11. Inrättande av byggnadsvårdspris och arkitekturpris
 12. Medborgarförslag om trafikmiljön i centrala Hörby samt utformning av Parktorget
 13. Medborgarförslag om att sända ljudet från fullmäktiges möten
 14. Medborgarförslag om TV/radiosända fullmäktiges möten
 15. Motion från Kristina Holmqvist (M) om digitalt mötessystem för fullmäktige i Hörby
 16. Motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) angående fastigheten Bäckaskog 5, Torggatan 3
 17. Motion från Jörgen Leufstedt (MP) om inrättande av landsbygdsstrategi för Hörby Kommun
 18. Motion från Ingela Brickling (C) angående inrättande av ett landsbygdsråd
 19. Motion från Ingela Brickling (C) m.fl. angående bredbandsutbyggnad via fiber
 20. Motion från Ingela Brickling m.fl. angående överläggningar med Skånetrafiken angående busshållplats i Östraby
 21. Motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om tillköp av närtrafik från Skånetrafiken 2020-2021
 22. Inkomna frågor
 23. Inkomna motioner
 24. Inkomna medborgarförslag
 25. Inkomna interpellationer
 26. Avsägelser
 27. Valärenden
 28. Meddelanden

Handlingarna finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida, Medborgarportalen, från och med 2020-05-15.

Johan Ohlin
Kommunfullmäktiges ordförande

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.