Kommunstyrelsemöte 2023-12-04

dekorbild, sammanfattning från kommunstyrelsen

Här kan du läsa en sammanfattning om några av de ärenden som behandlats under kommunstyrelsens senaste sammanträde den 4 december 2023. Vissa ärenden tas sedan vidare upp för beslut i kommunfullmäktige. Du hittar samtliga ärenden i Medborgarportalen för vidare läsning.

08. Remiss, samråd gällande framtida kraftledningar för anslutning av havsvindpark

Tritonia Nät AB (Tritonia) har för avsikt att etablera en havsvindpark utanför Skånes sydkust. Med anledning av detta projekterar Tritonia en elförbindelse för att ansluta vindparken till det svenska elnätet, så kallat transmissionsnätet. Anslutningskabeln planerar man ansluta till Svenska Kraftnäts luftledning mellan Barsebäck och Hurva station. Detta trots att Svenska Kraftnät i ett remissvar varit tydliga med att en anslutning mot Barsebäck är den lämpligaste anslutningspunkten för ett vindkraftsprojekt av den här storleken. Svenska kraftnät skriver vidare att “Praxis är normalt att anslutande part inväntar nätbolagets anvisning av lämplig anslutningspunkt innan man inleder arbetet med att söka linjekoncessioner för anslutningskablar. Denna etablerade praxis, som alltså bygger på att nätbolaget först säkerställer en anslutningspunkts lämplighet ur ett systemtekniskt och kapacitetsperspektiv, frångås här. Svenska kraftnät anser att den arbetsordning Tritonia Nät AB nu tillämpar är “synnerligen olämplig.”

Utredningskorridoren, det vill säga den väg där kabeln ska dras från vindparken till anslutningspunkten, rör sig inom eller i närheten av framförallt Ystad kommun, Sjöbo kommun och Hörby kommun. I den nordligaste delen planeras en anslutning till transmissionsnätet ca fyra kilometer väster om Hurva station och även Eslövs och Höörs kommun kan då påverkas av en anslutning. 

– Hörby kommun har samlat alla politiska partier bakom ett skarpt remissvar som i praktiken hänvisar till Svenska Kraftnäts svar om inkoppling i Barsebäck, säger Anders Hansson, kommunstyrelsens ordförande. OX2:s nuvarande förslag innebär en kabeldragning genom tre kommuner med mycket stor påverkan på den jordbruksmark man har för avsikt att ta i anspråk. En stor oro för hur strålningen skall påverka djur och människor är en fråga som lyftes fram av Hörby kommun vid senaste samrådet men lämnades obesvarad av OX2 med hänvisning till att man ännu inte valt om man skulle dra växel- eller likströmskablar. 

Lars-Göran Ritmér, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, menar att den föredragna kabelkorridoren riskerar att rätt så bokstavligt dela kommunen i två. 

– Förutom att det kommer påverka fastigheter som redan korsar den föreslagna kabelkorridoren så kommer vi även bli otroligt begränsade i vad vi kan bygga ovanpå. Korridoren har en bredd på 100 meter som kommer vara mer eller mindre obrukbar. Det kommer ställa till det om vi någon gång vill expandera områden som Vedåkra eller Västerstad. 

Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till OX2. 

09. Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner har enligt lag ett bostadsförsörjningsansvar vilket omfattar alla invånare. Utgångspunkten är dock att den enskilda individen har huvudansvaret att ordna ett lämpligt boende åt sig själv. Det finns dock grupper i kommunen som inte har möjlighet att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden utan behöver särskilt stöd eller andra insatser för att främja en långsiktig lösning.  

Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Med bakgrund av framtagen bostadsutvecklingsanalys, har Hörby kommun valt att för perioden 2022–2026 med utblick mot 2035 arbeta med målet; Det ska finnas en variation av bostäder i Hörby kommun. Målet konkretiseras genom riktlinjer och åtgärder. För att säkerställa att bostadsutvecklingen sker i önskad riktning kommer Hörby kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2022–2026 att följas upp årligen. 

Kommunstyrelsen beslutade att samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022–2026 för Hörby kommun godkänns för samråd.

13. Igångsättningstillstånd för nyanläggning av Näckrosgatan

Ett beslut om igångsättningstillstånd för en ny gång- och cykelväg på Näckrosgatan som skall verkställas under 2024.

Anders Hansson kommenterar:

– I grunden ett medborgarförslag som bifölls redan 2020 men som varit avhängt av när ny beläggning skulle utförs enligt vår beläggningsplan och nu är det dags.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja medel och uppdra till avdelning Kommunservice att utföra åtgärden. 

14. Förslag till ändring av ägardirektiv för Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB

Hörby kommun Industrifastighets AB begär om försäljning av samhällsfastigheter till Hörby kommun. Fastighetsbeteckningarna är Berga 2, Björnstorp 19 (Dessa fastigheter rymmer kommunhuset inklusive parkeringsytor samt ”gula villan” med parkeringsmöjligheter till hemtjänsten.),  

Anders Hansson kommenterar:

– Att kommunen själv äger fastigheterna kommer göra en besparing på nästan 1 miljon årligen som kan läggas på kärnverksamheterna istället. 

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Uppdra till Hörby kommuns Industrifastighets AB (org.nr. 556093-6667) att sälja fastigheten Berga 2 till Hörby kommun (org.nr 212000-1108) till en köpeskilling om 54 miljoner kronor med avdrag för eventuella utgifter som avser reparation av ventilationssystem som max får uppgå till 3,3 miljoner kronor. 
  •  Uppdra till Hörby kommuns Industrifastighets AB att sälja fastigheten Björnstorp 19 till Hörby kommun för 1,5 miljoner kronor. 
  • Tilldela kommunstyrelsen ett investeringsanslag, som motsvarar köpeskilling ovan, för att verkställa köpet. 
  •  Finansiera köpet genom upplåning, alternativt övertag av lån samt likvid mellanskillnad från Hörby kommuns Industrifastighets AB. 
  • Uppdra till firmatecknare att underteckna bifogade handlingar samt övriga åtgärder för att genomföra förvärvet.