Medborgarenkät grund för fortsatt arbete

Hur är det att leva och bo i Hörby kommun? Det vill Hörbys politiker och tjänstepersoner veta. Därför deltar Hörby kommun ännu en gång i SCBs medborgarundersökning.

1200 slumpvis utvalda personer får en pappersenkät hemskickad i brevlådan. Enkäten kan fyllas i och skickas in eller kan mottagaren välja att använda en digital länk som finns i följebrevet.

– Det är sjätte gången som kommunen deltar i undersökningen, berättar kommunalråd Cecilia Bladh in Zito, som vill uppmana kommuninvånaren som får enkäten att ta sig tid att svar på den:
– Det är viktigt för oss att veta hur medborgarna uppfattar sin kommun. Svaren vi får in använder vi i vårt fortsatta arbete med att göra Hörby till en ännu bättre boende- och företagarkommun.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Frågorna i enkäten berör allt från bostäder och utbildningsmöjligheter till gång och cykelvägar.

Enkäten delas ut till de slumpvis utvalda medborgarna under perioden 6-12 september. Sista dagen att svara på enkäten är den 29 oktober. Därefter sammanställs svaren och redovisas under december.  I rapporten redovisas kommunens egna resultat och jämförelser med samtliga deltagande kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.