Medborgarenkät grund för fortsatt arbete

Hur är det att leva och bo i Hörby kommun? Det vill Hörbys politiker och tjänstepersoner veta. Därför deltar Hörby kommun ännu en gång i SCBs medborgarundersökning.

1200 slumpvis utvalda personer får en pappersenkät hemskickad i brevlådan. Enkäten kan fyllas i och skickas in eller kan mottagaren välja att använda en digital länk som finns i följebrevet.

– Det är sjätte gången som kommunen deltar i undersökningen, berättar kommunalråd Cecilia Bladh in Zito, som vill uppmana kommuninvånaren som får enkäten att ta sig tid att svar på den:
– Det är viktigt för oss att veta hur medborgarna uppfattar sin kommun. Svaren vi får in använder vi i vårt fortsatta arbete med att göra Hörby till en ännu bättre boende- och företagarkommun.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Frågorna i enkäten berör allt från bostäder och utbildningsmöjligheter till gång och cykelvägar.

Enkäten delas ut till de slumpvis utvalda medborgarna under perioden 6-12 september. Sista dagen att svara på enkäten är den 29 oktober. Därefter sammanställs svaren och redovisas under december.  I rapporten redovisas kommunens egna resultat och jämförelser med samtliga deltagande kommuner.