Nämndsklubba

Personuppgifter publicerades av misstag

Sekretessklassade uppgifter har av misstag under en kortare tid funnits tillgängliga på den del av Hörby kommuns hemsida där protokoll och kallelser publiceras.

Det handlar om en kallelse till socialnämndens möte där det framgick namn på fem personer som har stöd enligt LSS. Kallelsen publicerades onsdag kväll den 2 juni och avlägsnades påföljande dag i samband med att Hörby kommun uppmärksammat det inträffade.

Publiceringen handlar om ett olyckligt handhavandefel.

Hörby kommun har skrivit en avvikelserapport och vi kommer att se över våra rutiner för att förhindra att liknande misstag sker igen.

I dagsläget finns inget som tyder på att uppgifterna spridits vidare eller någon kommit till skada.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.