Pressmeddelande: Luftkvalitén på Långaröds skola utreds

Hörby kommunlogga mot en röd bakgrund.

Lärarnas Riksförbund vill att Hörby kommun utreder luftkvalitén i inomhusmiljön på Långaröds skola.

Mätningar som gjorts visar på så kallade emissioner, små partiklar, i luften. Enligt en extern konsult som analyserat mätningarna är emissionerna inte hälsofarliga men kan orsaka obehag för känsliga personer. Trots att emissionerna inte visats vara hälsofarliga vill Hörby kommun åtgärda dessa för att tillförsäkra personal och elever bästa möjliga arbetsmiljö. Handlingsplaner för åtgärder och ohälsa kommer att upprättas.

Personal och vårdnadshavare är informerade

Som ett led i utredningen har enkäter skickats ut till personal på skolan och en fördjupad enkätstudie kommer att göras kring elevernas mående. Samtidigt undersöks även möjligheten till temporära alternativa lokaler.
2022-09-28 hölls ett informationsmöte för personal och vårdnadshavare och ett möte mellan representanter från vårdnadshavarna och den konsult som analyserat mätningarna kommer att genomföras nästa vecka.

Luftkvalitén har utretts tidigare

Problematik kring luftkvaliteten i Långaröds skola har varit under utredning av Hörby kommun tidigare och åtgärder har då gjorts för att komma till rätta med problematiken.

Den begäran som inkommit till Hörby kommun från Lärarnas Riksförbunds innefattar att:

  • Hörby kommun skyndsamt ska göra en utredning kring hur man ska åtgärda inomhusmiljön
  • Hörby kommun ska redovisa hur eventuell ohälsa hos personal ska hanteras och tillförsäkras i framtiden
  • Hörby kommun skyndsamt ska vidta åtgärder för att hantera uppkommen ohälsa hos personal samt upprätta handlingsplaner.