Nämndsklubba

Referat Bygg- och miljönämnden 22/4

Bygg- och miljönämnden beslutade den 22 april 2020 bland annat att:
  • godkänna förslag till granskningsutlåtande för Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation.
  • godkänna antagandehandlingar för Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation.
  • föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation. Ärendet kan föras till antagande när dispens från biotopskyddsbestämmelser lämnats av Länsstyrelsen.

Antagandehandlingarna har arbetats fram utifrån de synpunkter som kom in under granskningen. Inga stora förändringar har gjorts sedan granskningshandlingarna. Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för en ny omriktare i koppling till befintlig stamnätsstation i Lyby, även kallad Hurva station.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.