Referat Bygg- och miljönämnden 22/5

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 22 maj 2019 togs bland annat beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, förråd och parkeringsplatser inom fastigheten Eriksberg 18 vid Tvärgatan/Ystadvägen.

Nämnden beslutade också att befria projektet Sommarlovsentreprenörer från eventuella bygglovsavgifter.

Bygglov för flerbostadshus

Hörbybostäder AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, ett förråd, ett miljöhus/förråd och 33 parkeringsplatser på del av fastigheten Eriksberg 18 (Tvärgatan 25 / Ystadsvägen 16).

På del av fastigheten Eriksberg 18 uppförs två nya flerbostadshus med totalt 16 lägenheter, med tillhörande förråd, förråd/miljöhus och 33 parkeringsplatser som ska nyttjas av befintliga bostäder och de nya bostäderna. Byggnaderna utförs i två våningar med fasader i vit och mörkgul betong samt gul slagen rödschatterat tegel på byggnadernas södra fasader.

Avgiftsbefrielse för Sommarlovsentreprenörer

Hörby kommun erbjuder ungdomar att vara Sommarlovsentreprenörer. Projektets syfte är att lära ut mer om entreprenörskap och företagande. Efter utbildning och coachning får ungdomarna möjlighet att med hjälp av ett stipendium starta ett företag och driva det under sommarlovet.
Nämnden beslutade att bevilja avgiftsbefrielse inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde för deltagarna i projektet Sommarlovsentreprenörer.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.