Referat Bygg- och miljönämnden 24/4

På bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 april 2019 behandlades bland annat lokala miljömålsprojekt för 2019.

Lokala miljömålsprojekt 2019

Bygg- och miljönämnden beslutade att avsätta miljömålspengarna för 2019, 74 000 kr, till att skjuta till medel till projektet vid åpromenaden. Det handlar om åtgärder såsom att skapa en pedagogisk miljö med exempelvis insektshotell och fågelholkar men också om informationsskyltar, belysning och bänkar.

Beslut om att växla upp åpromenaden-projektet

För att arbeta med ekosystemtjänster vid åpromenaden har Hörby kommun beviljats bidrag från Boverket. Genom att komplettera budgeten med miljömålspengarna kan projektet växlas upp och man kan jobba med åtgärder som förstärker tillgängligheten, attraktiviteten och den biologiska mångfalden i det tätortsnära grönområdet. Planen är att skapa en pedagogisk miljö med exempelvis insektshotell, fågel- och fladdermusholkar samt att informera och inspirera kommuninvånarna att göra insatser för den biologiska mångfalden med hjälp av informationsskyltar och information på kommunens hemsida.

Miljömålspengarna används för att uppmuntra genomförandet av utvalda åtgärder i Hörby kommuns lokala miljömålsprogram. Åtgärderna är spridda över samtliga förvaltningar för genomförande och varje år väljs nya åtgärder som miljömålspengarna ska gå till.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.