Referat Bygg- och miljönämnden 25/3

Bygg- och miljönämnden beslutade att godkänna samrådshandling för planprogram för Elisefarm (Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27). Nämnden beslutade också att samrådsförslaget för planprogrammet sänds ut på samråd. Samrådet ska påbörjas först efter att ansvarig nämnd i Höörs kommun fattat motsvarande beslut om godkännande av planprogram.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.