Referat Bygg- och miljönämnden 27/3

På Bygg- och miljönämndens sammanträde den 27 mars 2019 togs bland annat beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av väderskydd, grillhus och tio parkeringsplatser samt rivning av två väderskydd/förråd på del av fastigheten Hörby 45:1 (Karnas backe).

Beslut om bygglov

Hörby kommun har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd, grillhus och tio parkeringsplatser samt ansökan om rivningslov för rivning av två väderskydd/förråd på del av fastigheten Hörby 45:1 (Karnas backe).

På del av Karnas backe uppförs två nya byggnader, ett grillhus och ett väderskydd, som kan användas av allmänheten. Både grillhuset och väderskyddet utförs i en sexkantig öppen konstruktion med torntak. Byggnaderna utförs i lärkträ. Ansökan innebär även att två befintliga väderskydd/förråd i dåligt skick på området rivs. På Videgatan anläggs tio parkeringsplatser för besökande till området, inklusive en handikapparkeringsplats.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.