Referat Tekniska nämnden 17/10

På Tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober 2019 antogs bland annat nya riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark

Hörby kommun ser positivt på initiativ som gör kommunen till en bättre och mer levande plats att bo och vistas i. När företag, organisationer, föreningar och privatpersoner vill använda kommunens mark behöver de söka tillstånd. De framtagna riktlinjerna syftar till att förenkla genom att beskriva hur en ansökan går till och vad som krävs för att få använda kommunens mark.

Ett tillägg i riktlinjerna är att torghandeln från och med den 1 januari 2020 kommer att flyttas från Nya torg till Gamla torg. Enligt ett tidigare beslut i tekniska nämnden (2018-06-20 §110) ska samma antal parkeringsplatser som togs bort på Gamla torg att ersättas med nya Nya torg, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas plats för torghandel där. På Gamla torg har dessutom ytor iordningsställts som lämpar sig väl för torghandel i ett bra skyltläge ut mot Storgatan.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.