Referat Tekniska nämnden 19/6

På tekniska nämndens sammanträde den 19 juni 2019 togs bland annat beslut om att ta fram en lokal trafikföreskrift (LTF) för tidsbegränsad parkering till 3 timmar mellan klockan 08–18 på vardagar och mellan klockan 08–13 dag före söndag och helgdag. P-skiva ska användas.

Tidsbegränsad parkering Lundegårdsgatan

Parkeringsplatserna vid Lundegårdsgatan ligger på kommunal mark och har till stor del nyttjats av personal på fastigheten. I dagsläget nyttjas en del av parkeringsplatserna för dygnsparkering.

Tidsreglering främjar effektivare användning av parkeringsplatserna, som ligger i centrumnära område. För att tidsreglera parkeringsplatserna har det tagits fram förslag till en lokal trafikföreskrift (LTF), som har skickats på remiss till Polismyndigheten. Polismyndigheten har inget att erinra mot den lokala trafikföreskriften (LTF). Förvaltningens beslutade därmed att ge samhällsbyggnadschef och gata/parkchef i uppdrag att ta fram lokal trafikföreskrift gällande tidsbegränsad parkering till 3 timmar mellan klockan 08:00 – 18:00 på vardagar och dag före söndag och helgdag mellan klockan 08:00 – 13:00 och att P-skiva ska användas.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.