Referat Tekniska nämnden 19/9

På tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2019 informerades bland annat om trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom centrumombyggnadsprojektet och beslut om att bevilja medel och igångsättningstillstånd inom detaljplan Pugerup 36.

Trafikåtgärder inom centrumombyggnaden

Det kommer att genomföras tre trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom centrumombyggnadsprojektet. Den uppskattade kostnaden för ändringarna, 500 tkr – 600 tkr, ryms inom den tidigare beslutade projektbudgeten.

  • Parkeringsplatsernas utformning på Gamla torg och dess höga kanter har föranlett till skador på fordon. För att lösa problemet ska två refuger avlägsnas och upplåtas som parkeringsyta,. Åtgärden möjliggör en bredd på 2,5 meter per parkeringsplats, vilket innebär en ökad bredd på ca 35 cm per plats. Åtgärden innebär att två träd, inklusive refuger, tas bort. Kantstenen sänks från den aktuella höjden på 10 cm till 6 cm och avrundas för att minimera risken för skador på fordonen.
  • Sex av träden på Kristianstadsvägens nordvästra sida kommer att flyttas in på närliggande fastighet för att möjliggöra fri passage för gående.
  • Pollarna (skyddsstolparna) på södra sidan av torget utgör i dagsläget ett hinder för bussar som ska svänga in på Nygatan. De kommer att ersättas av 15 nya pollare med kedjor mellan dem, som placeras längs cykelvägen i syfte att skydda cyklister och förhindra fordonsutfart från parkeringen till Nygatan.

Färdigställande av detaljplan Pugerup

Utvecklingen av planområdet Pugerup 36 (f d Statoiltomten) syftar till att skapa en attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen med boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter.

Tekniska nämnden beslutade att bevilja medel och igångsättningstillstånd för markundersökning samt projektering av gata inom området. Uppdraget tilldelades Gata/park-chef och samhällsbyggnadschef.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan efter cirka en vecka. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.