Referat Tekniska nämnden 21/3

På tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2019 togs bland annat beslut om att ta fram en trafikföreskrift för Kölleröd.

Trafikproblem i Kölleröd

Kölleröd utanför Hörby är en levande by med ett femtontal hushåll och flera barn i förskole- och skolåldern. Många av barnen åker skolbuss från hållplatsen mitt i byn, vid en smal väg som saknar vägren. Invånarna i byn och Kölleröds Julgransförening har vid tre tillfällen de senaste åren ansökt om sänkt hastighet till Länsstyrelsen utan att få gehör.

Länsstyrelsen är den instans som fattar beslut om sänkt hastighet utanför tätbebyggt område. Hörby kommun bedömer dock att Kölleröd ska betraktas som tätbebyggt område, vilket ger kommunen rätt att besluta om högsta tillåtna hastighet genom byn.

Tekniska nämnden beslutade därför att ge samhällsbyggnadschef och Gata/parkchef i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift och översända till Trafikverket och Polisen för yttrande gällande tättbebyggt område i Kölleröd.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.