Referat Tekniska nämnden 23/5

På Tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2019 togs bland annat beslut om att föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Trafikverket om att kommunen övertar vägansvar i Ludvigsborg. Samhällsbyggnadsförvaltningens nyhetsbrev lyftes också fram som ett gott exempel på medarbetarkommunikation.

Övertagande av vägansvar i Ludvigsborg

Nämnden beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att kommunen tecknar avtal med Trafikverket om att ta över ansvaret del av Fulltoftavägen (väg 1341), Ludvigsborgsvägen (väg 1340) och Kvarndammsvägen (1340.1).

Bakgrunden är att ett övertagande underlättar för kommunen att gå vidare med detaljplaner och utbyggnaden av Ludvigsborg.

Nyhetsbrev till medarbetarna

Tekniska nämnden lyfte fram samhällsbyggnadsförvaltningens nyhetsbrev som ett gott exempel på medarbetarkommunikation.

Brevet beskriver aktuella händelser inom förvaltningen och förmedlar tankar från samhällsbyggnadschefen kring betydelsen av medarbetarnas arbete och hur politiker och tjänstemän gemensamt jobbar för att skapa en god organisationskultur.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.