Referat Tekniska nämnden 25/4

På Tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2019 togs bland annat beslut om att komplettera Gamla torg med skyltar och att föreslå kommunstyrelsen att gå vidare med nästa steg i projektprocessen för nytt särskilt boende för äldreomsorgen.

Gångfartsområde på Gamla torg

Medborgarförslag om skyltning som påvisar att Gamla torg är ett ”Gångfartsområde” behandlades. Nämnden beslutade att kompletterande skyltning för gångfartsområde ska genomföras. Gångfartsområdet behålls i övrigt i sitt nuvarande skick med utformning anpassad med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade.

Nybyggnation av särskilt boende för äldreomsorgen

Hörby kommun har tidigare beslutat om att avsätta medel för byggande av ett nytt särskilt boende för äldreomsorgen. Projektprocessens första steg – förstudien – är nu genomförd.

Tekniska nämnden beslutade därför att föreslå kommunstyrelsen att:

  • godkänna redovisningen av förstudien om nytt särskilt boende.
  • bevilja igångsättningstillstånd och investeringsmedel med 1,5 mnkr för nästa steg i projektprocessen: att ta fram ett program samt ge samhällsbyggnadschef och projektchef i uppdrag att genomföra det.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.