Referat Tekniska nämnden 28/2

På tekniska nämndens sammanträde den 28 februari 2019 togs bland annat beslut om enkelriktad trafik på Tingsgatan, att föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel till detaljplansområdet Pugerup och samhällsbyggnadschefen informerade om investeringsprojekt under 2018.

Detaljplan Pugerup

Tekniska nämnden beslutade om att föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel till att utveckla området i detaljplanen Pugerup längs Kristianstadvägen för belysning, gångvägar, gator etc.

Enkelriktad trafik på Tingsgatan

Nämnden beslutade om att införa enkelriktad trafik på Tingsgatan i norrgående riktning samt 30 minuters tidsbegränsad parkering mellan kl 9-20 vardagar och 9-15 lördagar. Parkeringarna är placerade på västra sidan av gatan och parkeringsskiva ska användas.

Information om investeringsprojekt 2018

Tekniska nämnden genomförde under 2018 investeringsprojekt för 155,4 miljoner kronor, budgeten var 176,5 miljoner. Flera projekt fortsätter under 2019. De större projekten under 2018 har varit upprustning och nybyggnation av Lågehallarna, Hörby Stationssamhälle 2.0, lokaler för socialförvaltningen Hälsans hus, tillbyggnad av Skogsgläntans förskola och energiupprustning av Källhaga.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll