Tillfälliga moduler sätts upp på Långaröds skola

En skylt intill ett staket och en väg med texten: Långaröds skola.

Utredningen av inomhusmiljön på Långaröds skola har resulterat i en åtgärdsplan. Bland annat ska syllbyten göras i den del av skolan som är byggd på 70-talet. Under tiden för renoveringen sätts moduler upp i anslutning till skolan. Bedömningen är fortsatt att de låga halterna av ämnena som upptäckts i luften inte är hälsofarliga.

Bolaget som utreder luftmiljön på Långaröds skola har gjort en fuktriskinventering. Den visar att byggnadsdelen som är gjord på 70-talet är i behov av syllbyte (en syll är en marknära bjälke i en byggnad). Syll i både ytterväggar och innerväggar ska bytas.

Bytet berör två klasser som får tillgång till tillfälliga moduler i anslutning till skolan för att bedriva undervisning. Detta görs för att säkerställa ett bra arbetsklimat och minska risken för negativ påverkan från bygget på skolverksamheten.

Övriga delar av skolans väggar har också undersökts – där har inga skador eller onormal lukt upptäckts. Utöver syllbytet kommer även ventilationen på skolan att ses över och vissa åtgärder i krypgrunden kommer att göras.

Ingen ökad risk att vistas i lokalerna

Det har inte framkommit nya uppgifter, varken under eller efter undersökningarna, om skador i konstruktion eller byggnad som ökat risken för att vistas i lokalerna. De låga halter av ämnen som uppmätts i inomhusmiljön har inte påvisats vara hälsofarliga. Men känsliga individer kan uppleva obehag och besväras av lukten.

Tidsplan för åtgärder

Markarbetet påbörjas nästa vecka och de tillfälliga modulerna ska vara på plats i mitten av december. Rektor och skyddsombud ska genomföra en konsekvens- och riskanalys samt planera för en extra skyddsrond för att säkerställa arbetsmiljön för personal och elever vid kommande förändringar.

Den samlade bedömningen från experterna på det utredande bolaget samt kommunens fastighetsservice är att planerade åtgärder kommer att få önskad effekt och att inomhusmiljön kommer att bli bra.