Tryggheten ökar i Hörby kommun

Del av polisuniform framför skylt med Hörby kommun logga och polisens logga.

Årligen utför polisen en trygghetsmätning i form av en enkät som skickas ut till invånare i kommunen. Svaren i trygghetsmätningen är viktiga för att Hörby kommun och polis ska få en bättre bild av de problem och orosmoment som boende i kommunen upplever. Resultaten är alltid en viktig del i hur både polis och kommun utvärderar sitt arbete och planerar vilka åtgärder som behöver göras framåt.

Tryggheten ökar i Hörby kommun

Resultatet av trygghetsmätningen för 2023 ger ett bättre resultat än föregående år och visar att tryggheten har ökat i kommunen som helhet.

Förändringen syns starkast i tätorten med högre trygghet tillsammans med en liten försämring på landsbygden.

Få brott

I Hörby sker det förhållandevis få brott. 78 procent svarar att de inte blivit utsatt för något brott alls senaste året. Utsattheten för stöld är 9 procent. Det är också en större andel som väljer att polisanmäla de brott som sker.

Den upplevda otryggheten är hög

Trots den totalt sett låga utsattheten för brott är oron för brott något högre än i landet i genomsnitt. Oron att utsättas för brott är i stort samma som i 2022 års undersökning. På landsbygden är de svarande oroliga för att drabbas av någon form av inbrott i bostad. I tätorten är oron nu mindre för att bil/cykel eller moped ska utsättas för brott . Även oron att bli överfallen har minskat kraftigt.

När personer i tätorten tillfrågas om situationer där de känner sig otrygga är det främst ute ensam på kvällen som uppges som en otrygg situation (36 procent). Det är ändå en stor förbättring från förra årets 42 procent.

Högst upp på listan av upplevda störningar 2022 var problem med folk som bråkar och slåss. Därefter kom problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen och buskörning . Som något mindre problem är bilar som kör för fort och/eller inte följer trafikregler.

I 2023 års resultat har alla dessa kategorier förbättrats.

De svarande i 2023 års undersökning upplever inte heller missbrukande och alkoholpåverkade personer på stan som ett lika påtagligt problem som 2022.

Andelen kritiker av polisens lokala arbete sticker däremot ut. Relationskvoten, som är en viktig indikator på det lokala polisarbetet, har nästan fördubblats mot 2022 års mätning och är nu uppe på röda siffror (39%).

Lågt deltagarantal

Fler svaranden på undersökningen ger polisen ett säkrare resultat. Tyvärr är deltagarantalet i Hörby den lägsta på flera år med enbart 314 svar, ca 50 procent av de tillfrågade personerna som skickat in svar.

Trygghetsmätningen i sin helhet för lokalpolisområde Eslöv finns att läsa på polisens hemsida.