Hörby kommun och Fryshuset workshop

Ungdomar önskar vuxnas närvaro på byn

Fler vuxna på byn, det är vad ungdomarna i Hörby önskar enligt den kartläggning som Fryshuset har gjort på uppdrag av kommunen.

Kartläggningen

För att få en överblick över ungdomars tillvaro i Hörby, gav kommunen Fryshuset uppdraget att göra en kartläggning av hur ungdomar som bor i Hörby och som rör sig ute på torg och gator upplever sin situation. 72 ungdomar djupintervjuades, och därutöver anordnades en workshop, där de själva fick möjlighet att uttrycka sina behov, önskemål och tankar om ett Hörby för dem. Det framkom i kartläggningen att de unga inte delar in sig i olika läger med anledning av etnicitet. Istället underströk de att rasismen som vuxna pratar om inte existerar hos ungdomarna själva. För dem är etnicitet eller religionstillhörighet ovidkommande. De menar att de snarare delar in sig i grupper beroende på intresse, alldeles oavsett bakgrund. En stor del av diskussionerna rörde inkludering, tillit, mötesplats, sysselsättning och vuxnas närvaro på byn.

Yrkesverksamma och förtroendevalda workshoppade

På måndagen anordnades en workshop för yrkesverksamma och politiker för att, med utgångspunkt från den kartläggning som gjorts, diskutera hur arbetet för att skapa en välfungerande ungdomsverksamhet i kommunen, ska formeras.
Under eftermiddagen uppstod många intressanta diskussioner kring de fyra områden som behöver förstärkas och utvecklas, med utgångspunkt från ungdomarnas workshop.
Bland annat diskuterades en mötesplats, där de äldre ungdomarna själva skulle kunna leda aktiviteter, med stöd av vuxna. De övriga områden som berördes var desamma som ungdomarna hade pratat om: inkludering, ungas delaktighet och sysselsättning i olika former. Politiker, personal från Svenska kyrkan och kommunens tjänstemän visade stort engagemang och diskussionerna drevs framåt av Fryshusets personal som leddes av Johanna Fransson, samordnare för kartläggning samt Rebecka Eriksson, enhetschef för ungdomskultur på Fryshuset. En hel del konkreta förslag togs fram.

Ungdomar deltog som experter

Senare på eftermiddagen deltog också två ungdomar som varit med i kartläggningen och berättade om sina upplevelser. De var tydliga med bland annat att de saknade och önskade vuxnas närvaro på byn. De påpekade också att äldre människor har en lugnande inverkan plus att byn blir mer levande om fler rör sig ute. De menade också att de var i stort behov av en mötesplats, eftersom de som finns är till för dem som är upp till 17 år. Det finns idag en enda mötesplats för dem som är 18 år och äldre, Internetcaféet som ligger i Centrum. Caféet besöks av minst 20 ungdomar varje kväll. Ungdomarna är nu oroliga, eftersom caféet kommer att stänga och det innebär att deras enda mötesplats försvinner.
Flera bra idéer om hur Hörby kommun tillsammans med andra aktörer ska kunna arbeta för ett bra Hörby för de unga, diskuterades: aktivitetsbuss, mötesplats, arbetstillfällen efter skolan, såsom till exempel att vistas ute på äldreboenden och hålla i aktiviteter, nattfotboll och annat. När det gäller praktik ansåg flera deltagare att de som är handledare samt de som gör praktik bör få någon form av ersättning, som en uppmuntran.

Vad händer nu?

Fryshuset ska härefter sammanställa samtligt material som de har samlat in från kartläggningens delar, det vill säga allt material från djupintervjuer och workshop med både ungdomarna och med vuxna samt de idéer och konkreta förslag som har kommit fram i alla momenten. Detta kommer att vara slutrapporten. Enligt flera röster under de vuxnas workshop fanns det fler förslag som man kan sätta igång med direkt. Andra behöver man diskutera vidare.

– Nu har vi verkligen goda förutsättning för att komma framåt i arbetet där även de unga är inkluderade, säger Bahare Mohammadi-Andersson, som är chef sektionen för våldsförebyggande arbete.

– Att ungdomar är experter på att vara ungdomar är dagens sanning! Att lyssna på dem, ge dem ansvar samtidigt som de får stöd, är en bra utgångspunkt, avslutar hon.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.