Utredning för avveckling av Sagolandet

Förskolas innergård med träd

Sektor Bildning kommer att arbeta vidare med utredningen som gäller avveckling av Sagolandets förskola.

Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat. Förslag till beslut ska lämnas in till nästa nämndssammanträde i februari 2023.

Sektorn påbörjar nu arbetet med konsekvens- och riskanalyser för Sagolandets personal. Även konsekvensanalyser för barnen ska göras för att ge förutsättningar för trygga övergångar mellan förskolor.

Tidigare stängda avdelningar öppnas

Barnkullarna i Hörby kommun minskar. Tidigare har fem avdelningar på kommunens förskolor stängts till följd av detta. Sagolandet, som varit en tillfällig modullösning, ska nu avvecklas och därför kommer fyra av de stängda avdelningarna öppnas för att ta emot barnen från Sagolandet. Kommunen kommer att erbjuda alla vårdnadshavare till barn på Sagolandet att välja ny förskola på de avdelningar som nu öppnas.

I nuläget är 83 barn inskrivna på Sagolandet och där är 24 anställda.
– Vi ska även ta två helt nya avdelningar i drift på Skogsgläntans förskola i Ludvigsborg till terminsstart 2023. Det kommer ges möjlighet till första, andra och tredjehandsval likt samma princip då man ansöker om plats i förskolan i Hörby kommun, säger skolchef Caroline Åkesson Larsson.
– En minskning av volymer i förskolans barnkullar i kombination med fler lediga platser i befintliga enheter efter att nya Trollbäcken öppnats gör det möjligt att flytta in verksamheten i våra permanenta förskolor, säger Anders Hansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Även personalen ges möjlighet att söka sig till de nyöppnade avdelningarna och förflyttning sker efterhand som avdelningarna öppnas under 2023.

Mejla in frågor

Sektor Bildning har skapat en funktionsbrevlåda dit alla med frågor kring utredningen och avvecklingen kan vända sig: fragasagolandet@horby.se. Brevlådan bevakas vardagar under kontorstid.