Hörby kommun påbörjar inmätning av Hörbyån

Arbetet med utredningen av översvämningarna i Hörby fortsätter. Nu påbörjas inmätning av en sträcka utmed Hörbyån för att kunna kartlägga kapaciteten i vattendraget.

Under april och maj månad kommer Hörby kommun att utföra inmätningar av Hörbyån och dess biflöden. Förutom vattendragen kommer intilliggande mark att mätas in. Inmätningar kommer att utföras med hjälp av traditionell mätutrustning på mark, av flygande drönare och med radiostyrd sjömätningsbåt.

karta över centrala Hörby med markering vid hörbyån
Röd markering på kartan visar var inmätningen av Hörbyån kommer att påbörjas. Mätningarna kommer att fortsätta från öster om tätorten och hela vägen till vattendragets anslutning till Ringsjön. 

Inmätningen sker för att kartlägga Hörbyåns bottendjup, bredd och släntlutning för att få en komplett 3D-modell. Därefter kommer en datormodell att tas fram som kan användas för att få fram en nulägesbild av kapaciteten i vattendraget och för att se vad som händer vid liknande scenario som vid tidigare översvämningar. Det kommer även fungera som ett verktyg för att kunna analysera och ta fram skyddsåtgärder för avhjälpande av framtida översvämningar.

Arbetet utförs med start vecka 16 och kommer att utföras av företagen Mitta AB och Sigma Civil AB, som kommer att synas i området med bil och personal.

Tillstånd finns för inmätningarna och att all inmätning sker på kommunal mark.

Här kan du läsa mer om utredningen om översvämningar.