Utredning av översvämningar

Översvämningarna i Hörby har drabbat kommunen hårt och det är många som ser effekterna av vad allt vatten har medfört. Hörby ska vara en trygg plats att bo på. Läs mer om utredningen som kommunen inlett för att vidta åtgärder om vattnet skulle svämma över igen.

Kommunen har i februari 2024 startat en utredning som bland annat ska resultera i förslag på åtgärder som kommunen kan vidta för att mildra effekterna av eventuella framtida översvämningar.

Utredningen kommer initialt att undersöka Hörbyån, men framöver Ringsjön, och då i samverkan med flera övriga berörda parter.

Kommunen har även påbörjat ett arbete med en översyn av äldre detaljplaner där det finns risk för översvämning. Man använder sig av ett helt nytt system för skyfallskartering, ett stöd i planarbetet för att få kunskap om vilka områden som kan tänkas drabbas av större vattensamlingar.

På denna sida kan du följa kommunens arbete med projektet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?