Snart är rivningen färdig – och kulturhuset kan börja byggas

vit byggnad framifrån, uppenbart tom inuti. På väg att rivas

Rivningen av två fastigheter på Nygatan och Prostgatan som påbörjades i mitten av november är snart slutförd. 

Trots oväder och extra sanering – snart är rivningen klar!

På samma plats som det nu rivs för fullt ska ett nya kulturhuset Victoria stå färdigt i årsskiftet 2025/2026 och de senaste veckornas dåliga väder med blåst, regn och snö har inte påverkat rivningen nämnvärt. Däremot har en tidigare oåtkomlig källare under Mingelhuset visat sig vara i behov av ytterligare sanering, och rivningen förväntas därför hålla på ytterligare en vecka.

– Och efter rivningen ska såklart allt bråte sorteras och fraktas iväg, och sedan kommer lite prover göras i marken och en entreprenadfirma ska upphandlas. Sedan är det dags för själva bygget, berättar Filip Ekenheim, en av kommunens projektledare för bygget.

Under våren kommer de nuvarande gallerstängslen som avskärmar byggplatsen bytas ut till ett finare staket i trä, och man kommer förbereda det närliggande området för byggprocessen. Hittills har rivningen inte krävt att något körfält har stängts av, men enligt projektledarna Lina Lind och Filip Ekenheim kommer det troligen behövas.

– Men i så fall informerar vi om det i god tid, försäkrar Lina Lind.

Projektledarna, en ung kvinna och en ung man, står framför rasmassor.
Lina Lind och Filip Ekenheim är projektledare för bygget av kulturhuset. Här står de framför rasmassorna från de gamla fastigheterna som just nu rivs.

Metropol restaureras samtidigt

Även teaterbiografen Metropol ska få ett ansiktslyft och sedan integreras med resten av kulturhuset. Men trots att stora delar ska restaureras och bytas ut, kommer förhoppningsvis ingen större förändring märkas rent estetiskt.

– Förhoppningen är att man inte direkt märker någon skillnad, säger Lina Lind. Folk vill ha kvar utseendet på biografen, så tanken är att bevara det så långt det går.

Verksamheten i Metropol kommer kunna fortsätta ostört under stora delar av byggprocessen, men det kommer finnas tillfällen där biografen behöver hålla stängt.

– Det är svårt att säga exakt när det kommer bli, det är lite upp till entreprenaden. Men vi kommer föra tät dialog med entreprenaden under tiden så att det klaffar med de som driver Metropol.

Efter städning efter rivningen i februari kommer fokus ligga på provgropar och andra tester för att försäkra sig om att det är fritt fram. Själva bygget ser ut att dra igång framåt hösten 2024.

– Och då kan det vara Metropol de går på först, förklarar Filip Ekenheim, eftersom den inte kräver någon vidare detaljprojektering på samma sätt som själva kulturhuset.

Biograf Metropol i Hörby
Även Metropol ska få sig en invändig uppfräschning.

Invigning årsskiftet 2025/2026

Enligt tidplanen kommer det nya kulturhuset stå färdigt i årsskiftet 2025/2026 och förhoppningen är att den ska vara klar i tid för att fira Metropols 100-årsjubileum samtidigt som kulturhuset invigs.

Tidplan

Här nedan kan du se en tidslinje över de större skedena i byggprocessen.

 • 2008
  2008

  2008 - Omvärldsanalys

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-04-08 att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppdraget att göra en omvärldsanalys gällande Kulturhus i Hörby kommun. Uppdraget för arbetsgruppen var att se över behovet av ett kulturhus.

 • 2009
  2009

  2009 - Vidare planering

  2009-06-09 meddelade Kultur- och fritidsnämnden att de ansåg, med stöd av utredningen, att det fanns ett stort behov av ett kulturhus och beslutade att översända arbetsgruppens slutrapport, utredning samt förslag till projektorganisation till kommunfullmäktige för vidare planering av ett kulturhus i Hörby kommun.

 • 2023
  2023

  April 2023 - Igångsättning beviljas

  14 år senare, 2023-04-03, skickas tjänsteskrivelser och underlag in till kommunstyrelsen som godkänner igångsättningstillstånd. Därefter började arbetet med att ta fram en ny detaljplan, dels för att säkerställa placering och utformning av bebyggelsen men också för att skydda platsens kulturhistoriska värden.

 • 2023
  2023

  Maj 2023 - Programskede

  Arkitekten arbetar fram programhandlingar ihop med kommunen och verksamheten.

 • 2023
  2023

  November 2023 - Rivning

  Under slutet på november påbörjas rivningen av fastigheten på den plats där kulturhuset ska byggas.

 • 2024
  2024

  Januari 2024 - Rivningen är färdig

  Siste januari 2024 ska rivningen vara klar. Tidpunkten är preliminär och kan komma att justeras.

 • 2025
  2025

  Sommaren 2024 - Bygget påbörjas

  Under mitten av 2024 påbörjas själva bygget av kulturhuset som kommer hålla på i ungefär ett och ett halvt år.

 • 2026
  2026

  Årskiftet 2025-2026 - Invigning!

  I årsskiftet mellan 2025-2026 förväntas kulturhuset stå klart! Perfekt i tid för Metropols hundraårsjubileum!