Tillstånd

Du måste ha tillstånd av polismyndigheten och av Hörby kommun för att använda utrymme som räknas som offentlig plats. Tillstånd behövs till exempel för uteserveringar, kiosker, byggnadsställningar och för att arrangera offentliga tillställningar.

Ansökan görs hos polismyndigheten i Eslöv och Hörby kommuns fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål.  Information och blanketter finns på polisens hemsida (blanketten kallas "Ansökan tillstånd ordningslagen"). 

När krävs tillstånd?

Det finns många tillfällen då man måste söka tillstånd för att få utnyttja offentlig mark: För uteserveringar, uppställning av container, trottoarpratare, sammankomster av olika slag, byggnadsställningar eller andra liknande saker krävs tillstånd.

Ansökningsavgift

Observera att polismyndigheten tar ut ansökningsavgift för att behandla din ansökan och  kommunen en avgift enligt taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats  för den plats du får disponera.

Uteservering

Uteserveringar ska i möjligaste mån placeras i markplan, dels för att vara tillgänglig för människor med funktionshinder, men också för att bättre smälta in och inte ta över gatans och torgets rum. Uteserveringar som inte är i markplan, måste tillgänglighetsanpassas med till exempel ramp.

Möblerna ska passa in i Hörbys miljö, både till färg och material. För att uteserveringen ska kunna nyttjas av alla måste möbleringen ske så att en rullstolsburen har möjlighet att få plats och kan ta del av det som erbjuds på uteserveringen.

Uteserveringen ska hägnas in för att upprätthålla ordning och underlätta passage. Inhägnaden tillhandahålls av Hörby kommun som iordningställer detta.

Om uteserveringen hamnar på gångyta eller trottoar krävs fri passage på 1,2 meter runt hela ytan. Reklamskyltar får inte ställas i den fria passagen.

Hörby kommun tar också ut en avgift enligt taxan för upplåtelse av allmän platsmark. I avgiften ingår en inhägnad av uteserveringen för att öka framkomligheten för människor med synnedsättningar. Hörby kommun iordningställer och ansvarar för inhägnaden under den tid som tillståndet gäller.

Trottoarpratare

För tillfälliga reklamskyltar (trottoarpratare) på allmän platsmark söks ”Tillstånd för upplåtande av allmän platsmark” hos polismyndigheten i Eslöv och Hörby kommun fungerar som remissinstans åt polismyndigheten.

Utformningen av placeringen av trottoarpratare har stor betydelse för säkerheten och framkomligheten för gående (särskilt personer med funktionshinder), cyklister och fordon.

Skylt och ställ behöver vara av sådan tyngd att det inte kan flyttas av vinden. Bockskyltar (max 0,75 m bredd) ger möjlighet för funktionshindrade att upptäcka skylten. ”Vippskyltar” med utskjutande och liggande markstöttor och snurrskylt innebär stor risk för personskador. Placering skall vara i omedelbar anslutning till verksamheten och måste medge fri passage på 1,2 m bredd. När verksamheten inte är öppen skall tillfällig skyltning tas bort.

Torghandel

Kommunen upplåter plats på Nya torg för torghandel och andra aktiviteter. En stor del av torget är avgränsat från biltrafik och parkering, för att skapa en trygg miljö.

För torghandeln gäller att våra torghandlare med fasta platser ska ha tillgång dessa platser torsdagar mellan klockan 08.00 – 15.00 förutom under Hörby marknad som arrangeras första onsdagen och torsdagen i juli månad varje år. Dessa platser får därför inte tas i bruk av annan försäljare förrän efter klockan 08.00.